2021/2022

1KFA12 Kosthold og fysisk aktivitet gjennom livsløpet

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal kandidaten ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

 • Har kunnskap om sammenhengen mellom kosthold og fysisk aktivitet for ulike målgrupper; barn, ungdom, voksne, eldre
 • Kan gjøre rede for de statlige anbefalingene om kosthold og fysisk aktivitet
 • Har kunnskap om og forståelse for ernæringens betydning i forbindelse med fysisk aktivitet
 • Har kunnskap om folks helsevaner og helsetilstand med hensyn til kosthold og fysisk aktivitet

Ferdigheter

Kandidaten

 • Kan legge opp kosthold og fysisk aktivitet for ulike personer og/eller målgrupper
 • kan gjennomføre relevante tester for måling av fysisk form og helsevariabler
 • Kan formidle resultater av gjennomførte tester til testpersoner på en pedagogisk måte
 • Har grunnleggende kompetanse om veiledning av ulike personer/målgrupper innenfor kosthold og fysisk aktivitet

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Har forståelse for hvordan kosthold og fysisk aktivitet må tilpasses ulike grupper gjennom livsløpet, og kan på et faglig og reflektert grunnlag tilrettelegge for dette

Innhold

 • Kostholdets betydning for ulike målgrupper
 • Fysisk aktivitet og dens betydning for ulike målgrupper
 • Testing
 • Kostregistrering
 • Helsevaner
 • Veiledning og formidling

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Praktisk arbeid: Matlaging, fysisk aktivitet, testing
 • Bruk av læringsplattform

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

80 % deltakelse i praktisk arbeid.

Prosjektarbeid i gruppe over 3 uker med innlevering av rapport.

Eksamen

Individuell 4-timers skriftlig eksamen som vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter