2021/2022

1TFAF11 Tilpasset fysisk aktivitet og friluftsliv

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal kandidaten ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten 

 • Har kunnskap om metoder for veiledning og tilrettelegging for fysisk aktivitet tilpasset mennesker med forskjellige forutsetninger
 • Har forståelse for betydningen av ulike miljøfaktorer som fremmer eller hindrer en aktiv livsstil
 • Har kunnskap om å legge til rette for ulike typer friluftsliv i ulike naturmiljø for ulike grupper
 • Har kunnskap om aktører som tilrettelegger for friluftsopplevelser i Norge

Ferdigheter

Kandidaten

 • Kan med utgangspunkt i sin kompetanse om livsstilssykdommer og/eller helseplager anvende fysisk aktivitet som virkemiddel i helsefremmende/- og forebyggende arbeid for barn, unge, voksne og eldre med ulikt funksjonsnivå
 • Kan med utgangspunkt i grunnleggende treningsprinsipper veilede individer med ulike forutsetninger
 • Kan anvende nærområdet aktivt for tilrettelegging av aktivitet i et helsefremmende perspektiv
 • Kan tilrettelegge for enkelt friluftsliv for ulike grupper
 • Har grunnleggende kompetanse i å planlegge, gjennomføre og vurdere turer med overnatting ute for ulike grupper (vår/sommer/høst)

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • Kan med utgangspunkt i sin kommunikasjonskompetanse veilede innen fysisk aktivitet og friluftsliv, samt reflektere over sin rolle som veileder

Innhold

 • Veilederrollen
 • Fysisk aktivitet tilpasset ulike målgrupper
 • Tilrettelegging for mestringsopplevelser gjennom fysisk aktivitet
 • Planlegging, gjennomføring og vurdering av overnattingsturer ute om høsten
 • Verdier knyttet til friluftsliv og helse

Arbeids- og undervisningsformer

 • Problembasert læring
 • Observasjon
 • Gruppearbeid
 • Individuelt arbeid
 • Forelesninger
 • Feltarbeid
 • Veiledning
 • Bruk av læringsplattform
 • Praksis, selvvalgt 15 dager

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Minimum 80 % aktiv deltakelse i all undervisning.

Gruppeoppgave (2 personer): Utarbeiding av plan for praktisk økt, samt gjennomføring av denne.

Deltakelse på to feltarbeid, inklusive forarbeid, gjennomføring og etterarbeid.

Gjennomføring av praksis.

Eksamen

Individuell praktisk-metodisk eksamen med muntlig høring. Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Praksisrapport vurderes til Bestått/Ikke bestått.

Det forutsettes at begge deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.