2021/2022

KI3101 Vitenskapsteori og forskningsmetode

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om vitenskapsteori (k1)
 • har inngående kunnskap om forskningsprosessen (k2)
 • har kunnskap om forskningsetikk (k3)
 • har inngående kunnskap om relevante kvalitative og kvantitative forskningsdesign som er hensiktsmessige for idrett og kroppsøving (k4)

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjennomføre systematisk litteratursøk og sammenstille dette innen fagområdet idrett, kroppsøving eller andre relevante områder (f1)
 • kan bruke hensiktsmessige begrep, teorier og perspektiv kritisk i utforming av en problemstilling innenfor fagområdet idrett og kroppsøving (f2)
 • kan planlegge og begrunne metodisk et kvalitativt og kvantitativt forskningsprosjekt med forankring i relevant idretts- og kroppsøvings-litteratur (f3)

Innhold

 • Vitenskapsteori
 • Forskningsprosessen
 • Kritisk evaluering og gjennomgang av forskningslitteratur
 • Design og prosess i kvalitative studier
 • Grunnleggende datainnsamling i kvalitativ metode
 • Oversikt over kvalitative forskningsmetoder og teknikker for analyser innen fagområdet idrett og kroppsøving
 • Design og prosess i kvantitative studier
 • Grunnleggende datainnsamling i kvantitativ metode
 • Grunnleggende analyse av kvantitative data
 • Grunnleggende analyse og innføring i statistikk analyse programmer
 • Begreper for kvalitetsvurdering av metoder og forskning generelt
 • Forskningsetikk

Arbeids- og undervisningsformer

Studiets arbeids- og undervisningsformer vil i hovedsak bygge på studentaktive arbeidsformer, og er en kombinasjon av

 • feltarbeid; observasjoner i kroppsøving og idrett
 • veiledning
 • gruppearbeid
 • forelesninger
 • selvstudium
 • oppgaveskriving

 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Skriftlig individuell observasjonsrapport, basert på en observasjon i skole eller idrett. Observasjonen gjennomføres enten i emnet Vitenskapsteori og forskningsmetode eller i Kroppsøving og idrett i dagens samfunn.

Rapporten skal leveres parallelt i emnene [emnekode] Vitenskapsteori og forskningsmetode og [emnekode] Kroppsøving og idrett i dagens samfunn.

Observasjonsrapporten består totalt av fem deler; a) Gjennomføre systematisk litteratursøk, b) Metode planlegging, c) Tematisk planlegging, d) Beskrivelse av observasjon, e) Diskusjon

Samlet omfang for hele observasjonsrapporten: 3000 ord

Følgende tre deler av observasjonsrapporten er obligatoriske krav i emnet Vitenskapsteori og forskningsmetode:

a) Gjennomføre systematisk litteratursøk

b) Metode planlegging

d) Beskrivelse av observasjon

Eksamen

4 timers individuell skriftlig skoleeksamen.

Vurderes med bokstavkarakterer fra A til F, med E som laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Bøker og forelesningsnotater, kalkulator (ingen tilgang til telefon eller internett under eksamen)