2021/2022

KI3103 Anvendt forskningsmetode

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om kvalitative og kvantitative metoder for innsamling av data innen idrett og kroppsøving (k1)
 • har inngående kunnskap om kvalitative og kvantitative metoder for analyse av forskningsdata innen idrett og kroppsøving (k2)

Ferdigheter

Studenten

 • kan samle inn og analysere data, tolke og formidle resultat av kvalitativ og kvantitativ forskning i idrett og kroppsøving (f1)
  • kan planlegge og gjennomføre datainnsamling
  • kan planlegge og gjennomføre dataanalyse
  • kan tolke og drøfte kvalitative og kvantitative funn i fagområdets perspektiv

Generell kompetanse

Studenten

 • kan kritisk vurdere forskningslitteratur (g1)
 • kan forstå og kritisk reflektere over forskningsetiske prinsipper, retningslinjer og lover i et forskningsprosjekt (g2)

Innhold

 • Kvalitativ forskning i idrett og kroppsøving: Datainnsamling, analyse, tolkning   presentasjon og drøfting av funn
 • Kvantitativ forskning i idrett og kroppsøving: Datainnsamling, analyse, tolkning, presentasjon og drøfting av funn
 • Kvalitetsvurdering av kvalitativ og kvantitativ forskning
 • Forskningsetikk og -lovverk
 • Formidling av forskning gjennom akademisk skriving

Arbeids- og undervisningsformer

Studiets arbeids- og undervisningsformer vil i hovedsak bygge på studentaktive arbeidsformer, og er en kombinasjon av

 • feltarbeid; observasjoner i kroppsøving og idrett
 • gruppearbeid og debatt
 • forelesninger
 • selvstudium
 • veiledning
 • oppgaveskriving

 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Skriftlig individuell forskningsrapport, som baserer seg på gjennomført datainnsamling (f.eks. ett eller to intervjuer, mindre undersøkelse eller observasjon) innen kroppsøving eller idrett. Datainnsamlingen gjennomføres enten i emnet [emnekode] Anvendt forskningsmetode eller i emnet [emnekode] Pedagogikk og psykologi i kroppsøving og idrett.

Forskningsrapporten leveres parallelt i emnene [emnekode] Anvendt forskningsmetode og [emnekode] Pedagogikk og psykologi i kroppsøving og idrett.

Forskningsrapporten skal bestå av følgende fire deler: a) Introduksjon, b) Teoretisk rammeverk, c) Metode, d) Diskusjon.

Samlet omfang for hele forskningsrapporten: 4000 ord.

Følgende to deler av forskningsrapporten er obligatoriske krav i [emnekode] Anvendt forskningsmetode:

a) Introduksjon

c)  Metode

 

 

Eksamen

48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen. Vurderes med bokstavkarakterer fra A - F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen