2021/2022

KI3105 Prosjektbeskrivelse

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om styrker og svakheter ved ulike design og metoder brukt innen forskning på idrett og kroppsøving (k1)

Ferdigheter

Studenten

 • kan utvikle og planlegge et selvstendig forskningsprosjekt innen idrett og/eller kroppsøving (f1)
 • kan begrunne valg av forskningsdesign og metode i eget og andres forskningsprosjekt (f2)
 • kan imøtekomme utfordringer i planleggingen av eget forskningsprosjekt (f3)

Generell kompetanse

Studenten

 • kan diskutere og kritisk reflektere over metodiske problemstillinger innen forskning på idrett og kroppsøving (g1)

 

Innhold

 • Forskningsprosessen
 • Forskningsetikk
 • Litteratursøk og litteratur-review
 • Forskningsspørsmål
 • Metodevalg
 • Prosjektplan

Arbeids- og undervisningsformer

Studiets arbeids- og undervisningsformer vil i hovedsak bygge på studentaktive arbeidsformer, og er en kombinasjon av

 • veiledning
 • forelesninger
 • selvstudium

 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

1. Innlevering av veiledningsdokument

2. En individuell veiledningstime

Eksamen

Individuell skriftlig prosjektbeskrivelse. Omfang: 3000 ord

Vurdering: Bestått/Ikke bestått