2021/2022

KI3106 Fordypning i kroppsøving og kroppsøvingsetikk

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om innovative undervisning- og arbeidsformer i kroppsøvingsfaget (k1)
 • har inngående kunnskap om vurdering og karaktersetting i kroppsøving (k2)
 • har inngående kunnskap om og forståelse for hvilken rolle etikk spiller i kroppsøving og i kroppsøvingsundervisning (k3)
 • har inngående kunnskap om demokratiske prosesser i kroppsøvingsfaget (k4)
 • har inngående kunnskap om håndtering av etiske problemstillinger i kroppsøving (k5)

Ferdigheter

Studenten

 • kan kritisk analysere, reflektere og drøfte relevante fagdidaktiske problemstillinger og demokratiske prosesser i kroppsøving, med utgangspunkt i styringsdokumenter og forsknings- og erfaringsbasert kunnskap (f1)
 • kan gjennom feltarbeid i skolen, identifisere relevante fagdidaktiske problemstillinger, og demokratiske prosesser i kroppsøvingsfaget, og kritisk analysere, reflektere og drøfte disse skriftlig og muntlig (f2)
 • kan identifisere fagdidaktiske problemstillinger relevante for helhetlig tilnærming til læring og utvikling i kroppsøving (f3)
 • kan gjenkjenne god etisk praksis og uetiske forhold i kroppsøving, og diskutere og argumentere for og mot disse (f4)

Generell kompetanse

 • kan diskutere og kritisk reflektere over fagdidaktiske og etiske problemstillinger som kan oppstå i kroppsøving (g1)
 • kan debattere og kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor kroppsøving i arbeidet med helhetlig tilnærming til læring og utvikling (g2)
 • er bevisst og kan begrunne etiske forhold som underbygger praksisteori (g3)

Innhold

 • Undervisningsmetoder
 • Formativ og summativ vurdering
 • Demokratisering og elevinvolvering
 • Etikk i kroppsøving og kroppsøvingsundervisning
 • Etiske problemstillinger innen kroppsøving; rolleforståelse og -bevissthet
 • Etiske retningslinjer for lærere
 • Profesjonskultur innen kroppsøving

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer i emnet vil i hovedsak bygge på studentaktive arbeidsformer, og er en kombinasjon av

 • gruppearbeid og debatt
 • selvstudium
 • seminarer
 • veiledning
 • oppgaveskriving
 • feltarbeid
 • forelesninger

Det er en forutsetning at minimum 3 studenter velger emnet for at det skal kunne gjennomføres.  

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

1. Observasjon i gruppe av kroppsøving i skolen

2. Skriftlig individuelt refleksjonsnotat. Refleksjonsnotatet skal bestå av følgende tre deler:

a) Etisk dilemma

b) Etiske retningslinjer

c) Refleksjon

Omfang: 2000 ord.

3. Gruppevis planlegge og gjennomføre halvdags fagseminar med fokus på undervisning og arbeidsmåter, og/eller vurderingsformer og karaktersetting i kroppsøving.

Eksamen

 • 24-timers skriftlig individuell hjemmeeksamen.
 • Individuell muntlig eksamen, basert på refleksjonsnotat spesifisert i obligatoriske krav.

Ved eksamen vektes skriftlig individuell hjemmeeksamen med 30 %, mens individuell muntlig eksamen vektes med 70 % av totalkarakter. Begge eksamener vurderes med bokstavkarakter fra A-F, med E som laveste ståkarakter.

Det forutsettes at begge deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Hjemmeeksamen: Alle

Muntlig eksamen: Refleksjonsnotatet