2021/2022

KI3107 Fordypning i idrett og idrettsetikk

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om idrettsledelse, trenerrollen og ulike modeller for en helhetlig utøverutvikling (k1)
 • har inngående kunnskap om utvikling av utøvere, seleksjon, og konsekvenser (k2)
 • har inngående kunnskap om utøveres moralske utvikling, og demokratiske prosesser i idretten (k3)
 • har inngående kunnskap om og forståelse for hvilken rolle etikk spiller i idrett (k4)
 • har inngående kunnskap om håndtering av etiske problemstillinger i idrett (k5)

Ferdigheter

Studenten

 • kan kritisk analysere, reflektere og drøfte relevante problemstillinger knyttet til trenerrollen og utøverutvikling i idretten med utgangspunkt i styringsdokumenter, og forsknings- og erfaringsbasert kunnskap (f1)
 • kan gjennom feltarbeid i idretten identifisere relevante problemstillinger knyttet til trenerrollen og demokratiske prosesser (medbestemmelse), og kritisk analysere, reflektere og drøfte disse skriftlig og muntlig (f2)
 • kan identifisere relevante problemstillinger knyttet til trener-utøver-relasjonen innen idretten (f3)
 • kan gjenkjenne god etisk praksis og uetiske forhold i idrett, og diskutere og argumentere for og mot disse (f4)

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan diskutere og kritisk reflektere over faglige og etiske problemstillinger som kan oppstå i idrett (g1)
 • er bevisst og kan begrunne etiske forhold som underbygger praksisteori (g2)
 • kan debattere og kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor idrett i arbeidet med helhetlig tilnærming til læring og utvikling (g3)

Innhold

 • Trenerrollen og utøverutvikling
 • Idrettsledelse
 • Utvikling av utøvere, seleksjon, og konsekvenser
 • Barne- og ungdomsidrett, bredde- og toppidrett
 • Integritet og korrupsjon i idrett
 • Utøveres moralske utvikling
 • Rolleforståelse og etiske retningslinjer for trenere og ledere i idrett
 • Profesjonskultur innen idrett

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer i emnet vil i hovedsak bygge på studentaktive arbeidsformer, og er en kombinasjon av

 • gruppearbeid og debatt
 • selvstudium
 • seminarer
 • veiledning
 • oppgaveskriving
 • feltarbeid
 • forelesninger

Det er en forutsetning at minimum 3 studenter velger emnet for at det skal kunne gjennomføres.  

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

1. Observasjon i gruppe i idretten

2. Skriftlig individuelt refleksjonsnotat. Refleksjonsnotatet skal bestå av følgende tre deler:

a) Etisk dilemma

b) Etiske retningslinjer,

c) Refleksjon

Omfang: 2000 ord.

3. Gruppevis planlegge og gjennomføre halvdags fagseminar om idrett med fokus på utøverutvikling, seleksjon, og konsekvenser.

Eksamen

 • 24-timers skriftlig individuell hjemmeeksamen.
 • Individuell muntlig eksamen, basert på refleksjonsnotat spesifisert i obligatoriske krav.

Ved eksamen vektes skriftlig individuell hjemmeeksamen med 30 %, mens individuell muntlig eksamen vektes med 70 % av totalkarakter. Begge eksamener vurderes med bokstavkarakterer fra A - F, med E som laveste ståkarakter.

Det forutsettes at begge deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Hjemmeeksamen: Alle

Muntlig eksamen: Refleksjonsnotatet