2021/2022

KI3900 Masteroppgave

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående oversikt over forskningsstatus innenfor valgt tematikk innen kroppsøving og/eller idrett (k1)
 • har inngående kunnskap om faglige og etiske problemstillinger i valgt fordypning (k2)

Ferdigheter

Studenten

 • kan konstruktiv og kritisk vurdere andres forskning (f1)
 • kan gjennomføre et selvstendig og avgrenset forskningsprosjekt knyttet til et emne innen sitt fagområde (f2)
 • skal kunne formidle forskningsresultater skriftlig og muntlig, og kunne diskutere hvilke implikasjoner dette har innen kroppsøving og idrett (f3)
 • kan systematisk og kritisk analysere gjennomføringen av eget prosjekt, og formidle og drøfte dette skriftlig og muntlig (f4)

Generell kompetanse

Studenten

 • kan ivareta forskningsetiske prinsipper, retningslinjer og lover, i et forskningsprosjekt (g1)
 • kan formidle egen og andres fag- og forskning i aktuelle fora (g2)

Innhold

Masteroppgaven er en vitenskapelig avhandling over et tema, der studenten skal vise både bredde og dybde. Omfanget på masteroppgaven i antall sider kan variere etter form og tema. Det kan enten være en monografi eller en vitenskapelig artikkel som oppfyller vanlige krav til vitenskapelig arbeid. Det totale omfanget skal normalt ikke overstige 25 000 ord. Om en velger å levere en vitenskapelig artikkel må en i tillegg skrive en kappe (som kontekstualiserer artikkelens tema til eget felt, viser til tidligere forskning innen feltet og synliggjør metodisk refleksjoner).

Det er utarbeidet retningslinjer for masteroppgaven som skal følges ved gjennomføringen av oppgaven.

Arbeids- og undervisningsformer

Studentene skal skrive en individuell masteroppgave. Studenten tildeles veileder, og det skal utarbeides en veiledningskontrakt mellom veileder og student med en plan for arbeidet. I kontrakten skal det fremkomme hvor mye veiledning studenten har krav på. For å sikre kvalitet ved innsamling og behandling av data, samt at dette foregår innenfor forskningsetiske retningslinjer, er to timer av veiledningen obligatorisk.

Studenten kan delta i større pågående forskningsprosjekter ledet av en eller flere av de ansatte ved Høgskolen i Innlandet, men masteroppgaven skal være et selvstendig arbeid.

Underveis i skriveperioden arrangeres det obligatorisk oppgaveseminar hvor studentene skal legge frem sine prosjekter til kritisk drøfting for medstudenter, samt være opponent for en medstudents presentasjon.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 1. Levere veiledningsgrunnlag og delta i en individuell veiledning på forberedelse til datainnsamling
 2. Levere veiledningsgrunnlag og delta i en individuell veiledning på forberedelse til dataanalyse
 3. Deltagelse på ett seminar med individuelt fremlegg av eget masterprosjekt, og være opponent på medstudents fremlegg 3 -5 uker før innlevering

Eksamen

Individuell masteroppgave.

Det benyttes gradert karakterskala fra A-F, der E er laveste ståkarakter.