2021/2022

1BACT11 Bacheloroppgave

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal kandidaten ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innen idrettsfeltet

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet
 • kan utforme en prosjektbeskrivelse knyttet til idrettsfaglige problemstillinger
 • kan innhente, forstå og kritisk vurdere relevant kunnskap fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger knyttet til egen fordypningsidrett
 • kan analysere og drøfte relevant kunnskap fra forsknings- og utviklingsarbeid på problemstilinger innen idrettsfeltet
 • kan vurdere metodiske styrker og svakheter i forsknings- og utviklingsarbeid, og i eget bachelorarbeid
 • kan formidle eget forskningsprosjekt på en systematisk og vitenskapelig måte

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og forskningsprosjekter alene og som deltager i gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan vurdere den samfunnsmessige verdien av forsknings- og utviklingsarbeid innenfor idrettsfeltet 

Innhold

 • Litteraturstudium

Rammer for arbeidet og prosessen er beskrevet i "Retningslinjer for studentoppgaver".

Arbeids- og undervisningsformer

 • Individuelt arbeid
 • Veiledning (inntil 10 timer)
 • Seminarer
 • Gruppearbeid

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Godkjent prosjektbeskrivelse
 • 1 obligatorisk veiledning med tildelt veileder 

Eksamen

Bacheloroppgaven utarbeides individuelt eller i par. Oppgaven vurderes med gradert bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter