2021/2022

IDT1003 Idrett 1

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om sikkerhetsvurdering og hvordan sikkerhetsrutiner ivaretas innen basistrening, svømming og orientering
 • har grunnleggende kunnskap om hvilken betydning allsidighet og lek har for ferdighetsutvikling og bevegelsesglede hos barn og unge

Ferdigheter

Studenten

 • har grunnleggende livreddende ferdigheter innen svømming (water competence), og kart og kompass
 • kan gjøre vurderinger av betydningen av lek, allsidighet og bevegelseserfaring fra andre aktiviteter for ferdighetsutvikling i egen fordypningsidrett
 • kan sette kortsiktige mål for egen ferdighetsutvikling i emnet basert på observasjon av egen utførelse og kan jobbe aktivt for å oppnå disse målene

Generell kompetanse

Studenten

 • har et bevisst forhold til egne bevegelseserfaringer som grunnlag for å utvikle egen trenerkompetanse
 • kan legge til rette for egen utvikling og mestring

Innhold

Svømming og livberging

Kart og kompass

Basistrening

Arbeids- og undervisningsformer

Praktisk undervisning

Egentrening og egenutvikling

Gruppearbeid

Observasjon som utgangspunkt for egen ferdighetsutvikling

Veiledning

Forelesning

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Minimum 80% aktiv deltakelse i praktisk undervisning
 • Vise grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen kartlesing og kompassbruk. Individuell prøving på C-nivå.
 • 90% rett på elektronisk prøve innen temaet HLR og førstehjelp. Prøven må være godkjent før praktisk livbergingsprøve gjennomføres.
 • Hoppe eller stupe fra kant, svømme 25 meter, dykke og hente opp en dukke fra 4 m. dyp og direkte ilandføre dukke (eller medstudent) minst 20m, og direkte gjennomføre hjerte- lunge- redning (HLR) på øvelsesdukke. Svømmebriller/neseklype kan ikke brukes under prøven.
 • Gjenvinne kontroll ved fall i kaldt vann (lavere enn 20 grader).

Eksamen

Individuell skriftlig rapport basert på prosjektarbeid knyttet til egen ferdighetsutvikling i emnet som vurderes med gradert bokstavkarakter A-F der E er laveste ståkarakter