2021/2022

IDT1004 Idrett 2

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om hvordan idrettsaktiviteter kan tilrettelegges for å skape progresjon og utvikling over tid

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende teoretiske perspektiver fra treningslære og pedagogikk for å tilrettelegge for progresjon og utvikling over tid
 • kan anvende kunnskap om ulike metoder for individualisering og differensiering innen et utvalg av idrettsaktiviteter

Generell kompetanse

Studenten

 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre basert på egen deltakelse i et utvalg idrettsaktiviteter
 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere økter i egen fordypningsidrett med bakgrunn i faglitteratur og egne erfaringer

Innhold

 • Idrettsaktiviteter
 • Skadeforebyggende og prestasjonsfremmende oppvarming
 • Sikkerhet
 • Treningsprinsipper
 • Metode, didaktikk, motivasjon og ledelse

Arbeids- og undervisningsformer

 • Studentstyrt praktisk undervisning
 • Lærerstyrt undervisning
 • Gruppearbeid
 • Refleksjon
 • Veiledning

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Minimum 80% aktiv deltakelse i praktisk aktivitet
 • Gjennomføre en praktisk opplæringsøkt i egen fordypningsidrett med angitt tema. Plan for økta skal leveres til faglærer i forkant av gjennomføringen. I påfølgende veiledningssamtale skal studenten redegjøre for de teoretiske perspektivene fra treningslære og pedagogikk som økten er basert på

Eksamen

Individuelt skriftlig arbeid der studenten skal presentere, begrunne og vurdere en opplæringsøkt. Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler tillatt