2021/2022

1IDRA01-1 Idrettsaktivitet 1

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

  • har kunnskap om hvilken betydning allsidighet har for ferdighetsutvikling og bevegelsesglede hos barn og unge

 

Ferdigheter

Kandidaten

  • kan planlegge og gjennomføre opplæring knyttet til lek/idrett, og tilpasse dette til barn og unge med ulike forutsetninger og behov
  • kan begrunne og tilrettelegge for allsidige bevegelseserfaringer for barn og unge.
  • har grunnleggende ferdigheter innen kart og kompass

 

Generell kompetanse

Kandidaten

  • Kan legge til rette for lek, fysisk aktivitet og idrett i gode læringsmiljø for barn og unge med vekt på opplevelse og mestring

Innhold

Lek, opplevelse og læring

Didaktikk

Kart og kompass

Tilrettelagt opplæring

Sikkerhet

Arbeids- og undervisningsformer

Praktisk arbeid

Gruppearbeid

Veiledning

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

  • Minimum 80% aktiv deltakelse
  • Gjennomføre en økt (i gruppe på 2-3 kandidater) med fokus på lek, mestring, allsidighet, læring og sikkerhetsrutiner der det er nødvendig. Plangrunnlaget for økten leveres og vurderes som et av de obligatoriske kravene i emnet pedagogikk og aktivitetsskolepraksis (1PAPS01)
  • Orientering
    • Vise grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen kartlesing og kompassbruk. Individuell prøving på C-nivå.

Eksamen

Individuelt skriftlig hjemmeeksamen over to dager, som vurderes med graderte karakterer fra A – F, der E er laveste ståkarakter.