2021/2022

1IP01 Idrettspedagogikk

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om inkludering i norsk idrett, tilpasset fysisk aktivitet og paraidrett 
 • forstår ulike teorier knyttet til læring og utvikling i idretten
 • kjenner til hvordan man bruker kommunikasjon for å skape relasjoner, godt samarbeid og effektive utviklingsmiljøer (effective coaching)
 • har kunnskap om sosialisering, helhetlig menneskesyn og coaching som metode
 • har forståelse for det utvidede talentbegrepet
 • kjenner til hvordan man kan utvikle utøvernes emosjonelle og sosiale kompetanse gjennom idrettsdeltagelsen

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere treningsøkter tilpasset ulike målgrupper med nedsatt funksjonsevne
 • kan tilpasse læringsaktiviteter med utgangspunkt i barn og unges kognitive, emosjonelle og sosiale utvikling
 • kan legge til rette for konstruktive læringsprosesser med involvering og medbestemmelse, og gjennom dette bidra til en helhetlig utvikling
 • kan lese, forstå og diskutere resultater fra idrettspedagogisk forskning
 • har relasjonelle ferdigheter og kan kommunisere og samhandle med individer og grupper
 • kan anvende coaching og legge til rette for at utøveren selv tar et aktivt ansvar for sin egen lærings- og utviklingsprosess
 • kan lese, forstå og diskutere pedagogisk forskning innen idretten

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan oppdatere sin kunnskap innen fagområdet ved kjennskap til relevante databaser og elektroniske informasjonskilder
 • har forståelse for at læring er dynamisk og kan med bakgrunn i dette skape gode betingelser for optimal læring og utvikling for individ og grupper

 

Innhold

 • Inkludering i norsk idrett og tilpasset fysisk aktivitet
 • Læring og utvikling
 • Kommunikasjon
 • Idrettsdidaktikk
 • Talentbegrepet
 • Helhetlig menneskesyn
 • Coaching som metode
 • Sentrale begreper innen kvalitativ forskning
 • Observasjon som metode og forskning på egen praksis

Arbeids- og undervisningsformer

 • Egenarbeid
 • Artikkellesing
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Veiledning
 • Praktisk arbeid
 • Seminarer

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Individuell skriftlig oppgave som viser kompetanse knyttet til inkludering i sin fordypningsidrett, samt planlegging av en økt som er tilpasset for funksjonshemmede i sin fordypningsidrett. Det trekkes ut økter som skal gjennomføres i praksis, og evalueres.
 • 80% deltagelse på studentstyrte, praktiske økter knyttet til å planlegge, gjennomføre og evaluere en økt som er tilpasset for funksjonshemmede i egen fordypningsidrett
 • Gruppearbeid med påfølgende seminar

Eksamen

Muntlig individuell eksamen som vurderes med graderte bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter