2021/2022

1IPS12 Idrettspsykologi

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har forståelse for motivasjon og motivasjonsteorier, og hvordan motivasjon påvirker utøveres deltagelse, opplevelse og prestasjonsutvikling i idretten
 • har forståelse for gruppedynamikk og gruppekohesjon, og hvordan dette påvirker utøvere og utøverens og lagets prestasjon.
 • har kunnskap om treneren som leder, og hvordan man kan utvikle utøvere som ledere
 • har forståelse for utfordringer i livet etter idrettskarrieren
 • har kunnskap om sentrale idrettspsykologiske faktorer som påvirker trenere og utøveres deltagelse, opplevelse og prestasjonsutvikling i idretten
 • har forståelse for hvordan emosjoner kan påvirke atferd og opplevelse, og kjenne til ulike strategier for selvregulering

Ferdigheter

Studenten

 • kan skape motivasjonsklima som tilrettelegger for utøveres helhetlige utvikling.
 • kan analysere egen trenerkompetanse med utgangspunkt i idrettspsykologiske temaer  
 • kan reflektere over og regulere egen atferd med utgangspunkt i kunnskap om idrettspsykologiske faktorer som påvirker trenere
 • kan lese, forstå og diskutere resultater fra idrettspsykologisk forskning

Generell kompetanse

Studenten

 • har en analytisk og kritisk tilnærming til egen trenervirksomhet og kan ta valg som er faglig og vitenskapelig begrunnet med utgangspunkt i idrettspsykologisk kunnskap
 • har forståelse for sin rolle og påvirkningskraft som trener overfor utøvere

 

Innhold

 • Emosjoner og coping for trenere i idrett
 • Motivasjonsteorier
 • Stress og angst
 • Konsentrasjon
 • Selvtillit og mestringstro
 • Gruppedynamikk, gruppekohesjon
 • Selvoppfyllende profetier
 • Karriereoverganger
 • Sentrale kvantitative begreper

Arbeids- og undervisningsformer

 • Egenarbeid
 • Forelesninger (lærer og studentstyrt)
 • Veiledning
 • Individuelt arbeid
 • Gruppearbeid
 • Seminarer
 • Problembasert læring

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Aktiv deltagelse på fire artikkel-seminarer

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 5 dager som vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.