2021/2022

1OI11 Optimalisering i idretten

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

 

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om mentale treningsteknikker og innvirkningen på prestasjon, utvikling, og opplevelse for trenere og utøvere
 • har forståelse for sammenhengen mellom restitusjon, kosthold og ernæring, skader og sykdom 

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende teknikker og ferdigheter innen idrettspsykologi for å legge til rette for optimal prestasjon, opplevelse og helhetlig utvikling
 • kan legge til rette for optimal balanse mellom trening og restitusjon spesielt med tanke på skade- og sykdomsforebyggende arbeid
 • kan integrere kunnskap om mental og fysisk trening
 • kan gjennomføre relevante tekniske eller teknisk-taktiske analyser for å optimalisere prestasjonsevne i egen fordypningsidrett
 • kan anvende teknikker og ferdigheter innen idrettspsykologi for å regulere egen atferd, læring og opplevelse som trener

Generell kompetanse

Studenten

 • kan integrere kunnskap om fysiologiske prosesser, funksjonell anatomi, biomekaniske prinsipper og psykologiske prosesser i en helhetlig trenervirksomhet for å optimalisere prestasjon og utvikling for utøvere
 • kan holde seg oppdatert på fagområder som er viktig for prestasjonsutvikling i egen fordypningsidrett
 • kan vurdere og reflektere over egen trenerkompetanse i forhold til de krav som stilles på høyere nivå i fordypningsidretten, og kan sikre relevant idrettsfaglig spisskompetanse for å optimalisere prestasjon og utvikling for utøvere

Innhold

 • Mentale treningsteknikker i praksis
 • Formtopping
 • Totalbelastning, overtrening, utbrenthet
 • Spiseforstyrrelser
 • Retur fra skade
 • Optimalisering før og etter konkurranse
 • Optimal prestasjonsutvikling gjennom idrettskarrieren

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Problembasert læring
 • Case-studier
 • Praktiske aktiviteter
 • Seminarer
 • Individuelt arbeid
 • Gruppearbeid

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

3 individuelle oppgaver som skal presenteres i plenum

4-6 individuelle skriftlige oppgaver

Eksamen

Muntlig individuell eksamen som vurderes med graderte bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter