2021/2022

1PTP01 Pedagogikk og trenerpraksis

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om verdigrunnlag og bestemmelser i idretten, samt sportslig plan og grunnleggende idrettshistorie knyttet til valgt fordypningsidrett og tilhørende særforbund
 • har kunnskaper om lek som fenomen og lekens plass i bevegelseskulturen
 • har kunnskap om ulike lederstiler og hvilken betydning de har for kommunikasjon, motivasjon, læring og utvikling
 • har kunnskap om hvordan man kan tilrettelegge for læring
 • har kunnskap grunnleggende begreper knyttet til motivasjon og mestringsklima.
 • har grunnleggende forståelse for tekniske, taktiske og fysiske krav i sin fordypningsidrett
 • har kunnskap om foreldre-trener-utøver relasjonen og hvordan det kan påvirke utøver
 • kan beskrive hovedtrekkene og variasjonen i barns og ungdommers kognitive, emosjonelle, sosiale og moralske utvikling
 • kjenner til kriterier for forskningsbasert kunnskap

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere læringsaktiviteter i enkeltøkter tilpasset ulike målgrupper 
 • kan anvende fagdidaktiske teorimodeller i egen trenerpraksis
 • kan anvende og begrunne valg av ulike undervisningsmetoder
 • kan skape mestringsarenaer og gode betingelser for læring gjennom å legge til rette for et godt læringsklima
 • kan utvikle egenferdigheter i valgt fordypningsidrett som grunnlag for å gi opplæring i aktiviteten
 • kan vurdere og reflektere rundt eget verdigrunnlag knyttet til innledende arbeid med egen trenerfilosofi
 • kan bidra til utvikling av utøvere som del av et trenerteam. 

Generell kompetanse

Studenten

 • kjenner til hvilket ansvar og oppgaver en har som trener ovenfor klubb, utøvere, foreldre og andre trenere
 • kan reflektere over egen praksis

Innhold

 • Didaktisk relasjonstenkning
 • Planlegging, gjennomføring og evaluering av læringsaktiviteter/trening.
 • Motivasjon og mestringsklima
 • Ulike lederstiler
 • Læringsmetoder
 • Trenerrollen
 • Utviklingspsykologi
 • Hva er forskning

Arbeids- og undervisningsformer

 • Trenerpraksis i klubb
 • Praksisrapport
 • Veiledning
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Individuelt arbeid

Studenten skal ha trenerpraksis i minimum 45 timer i en valgt fordypningsidrett. Dette tilfredsstiller kravet til trenerpraksis på Trener 1 (nivå 1) i Trenerløypa, som er rammeverket for norsk trenerutdanning (idrett.no). Fordypningsidrett velges blant idretter som er organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 45 timer trenerpraksis i valgt fordypningsidrett i henhold til praksisavtale
 • Gjennomføre autorisasjonssamtale med praksisansvarlig der studenten gjør rede for sine verdier, holdninger og personlige egenskaper som ligger til grunn for utøvelse av trenerrollen. Samtalen må være godkjent for at studenten skal være kvalifisert for trenerpraksis
 • Skriftlig innlevering knyttet til egen trenerfilosofi som utgangspunkt for veiledning
 • Deltagelse på 2-4 veiledninger med faglærer

Eksamen

Individuell mappevurdering knyttet til praksisgjennomføring med 5-7 arbeider i mappen som vurderes med graderte bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter