2021/2022

1TREL01 Trenings- og ernæringslære

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om sammenhengen mellom kosthold, yteevne og helse
 • har kunnskap om hvordan forskjellige aktivitetsformer og treningsmetoder påvirker yteevne og helse
 • har kunnskap om hvordan forskjellige aktivitetsformer og treningsmetoder kan tilpasses barn og unge
 • har kunnskap om grunnleggende prinsipper for behandling av skader relatert til  aktivitet

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan planlegge og tilrettelegge kosthold og treningsmetoder som fremmer yteevne og helse for ulike grupper
 • kan behandle enkle skader relatert til fysisk aktivitet
 • kan utføre og anvende enkle fysiske tester på en hensiktsmessig måte
 • kan bruke matmerking for å hente informasjon om matvarer

 Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan reflektere over etiske spørsmål knyttet til ernæring og treningslære
 • kan planlegge, gjennomføre, veilede og evaluere trening og fysisk aktivitet for ulike grupper
 • kan vurdere om mat og måltider er satt sammen etter Helsedirektoratets anbefalinger

Innhold

 • Fysisk aktivitet og inaktivitet
 • Treningsprinsipper og treningsmetoder
 • Oppvarming
 • Akutt skadebehandling
 • Fysisk testing
 • Kosthold
 • Næringsstoffer
 • Kostanbefalinger
 • Kostholdsplanleggeren
 • Matmerking
 • Etikk

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesning
 • Individuelt arbeid
 • Gruppearbeid
 • Seminarer
 • Veiledning
 • Muntlige og skriftlige presentasjoner
 • Praktisk arbeid

Praktisk arbeid

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 90 % korrekte svar på elektronisk prøve om kosthold og ernæring
 • 90 % korrekte svar på elektronisk prøve om treningslære og skader
 • 80 % aktiv deltagelse i praktisk undervisning
 • Aktiv deltagelse på praktisk kurs i taping

Eksamen

4 timers individuell skriftlig eksamen som vurderes med graderte bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen