2021/2022

HEL3003 Helsesykepleiers grunnlag for kunnskapsbaserte tjenester

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • kan redegjøre for vitenskapsteoretiske begreper og forskningsmetoder innen folkehelse
 • kan analysere kunnskap, problemstillinger og dilemmaer innenfor helsesykepleiers fagområde; historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • har kunnskap som bidrar til integrering av minoriteter og andre kulturer

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere, tolke og anvende forskningsresultater
 • kan søke systematisk etter kunnskap
 • kan gjennomføre et selvstendig skriftlig arbeid innenfor helsesykepleiers arbeidsområde under veiledning

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan reflektere over forskningsetiske problemstillinger og dilemmaer
 • kan anvende ny kunnskap og ferdigheter innenfor helsesykepleiers arbeidsområde for gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og utvikle faget
 • kan anvende relevante metoder og kunnskap for å skrive en avsluttende oppgave

Innhold

 • Vitenskapsteori
 • Kvalitative og kvantitative metoder
 • Epidemiologi
 • Vurdering av vitenskapelige forskningsartikler
 • Forskingsprosessen
 • Forskningsetikk

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Nettforelesninger ved bruk av læringsplattformen Canvas
 • Seminarer
 • Oppgaveskriving
 • Gruppearbeid
 • Veiledning
 • Selvstudium

 

Praksis

Ingen

 

Emneevaluering

Til vanlig skal det gjennomføres evalueringer av alle emner. Tidspunkt og metode avgjøres i samråd med tillitsvalgte studenter. Emneansvarlig har ansvar for at evalueringen gjennomføres, https://www.inn.no/student/utdanningskvalitet/kvalitetssystem/kvalitetsarbeid-i-studieprogrammene/emneansvarlig

 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Oppgave
 • Prosjektbeskrivelse knyttet til fagartikkel

Eksamen

Skrive en individuell fagartikkel. Eksamensperioden er lik emnet. Oppgaven vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, hvor E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle