2021/2022

HEL3001 Helsesykepleiers arbeid med barn, unge og deres familier de første fem år av barnets liv

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om helse og normalutvikling hos barn, 0-5 år
 • har kunnskap om avvik hva gjelder helse og normalutvikling
 • har kunnskap om konsekvenser av traumer og omsorgssvikt
 • har bred kunnskap om foreldrerollen relatert til små barn
 • har bred kunnskap om ulike teorier og metoder innenfor kommunikasjon og samhandling
 • har bred kunnskap om vurdering av samspill i familier
 • har avansert kunnskap om helsesykepleiers helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid og ansvar for at barnet og familier får nødvendig kunnskap og ferdigheter til å mestre sin livssituasjon

Ferdigheter

Studenten

 • kan oppdage barn som har behov for oppfølging pga. samspillsproblemer, sykdom, funksjonshemning eller omsorgssvikt
 • kan gjennomføre selvstendige og kunnskapsbaserte konsultasjoner
 • kan utføre kartlegginger av syn, hørsel, vekst, generell utvikling og trivsel
 • kan utføre kommunikasjon og samhandling med familier med ulik sosial og kulturell bakgrunn
 • kan utføre vaksinasjon i henhold til barnevaksinasjonsprogrammet
 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere tiltak i samsvar med Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende arbeidet i helsestasjonen, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom
 • kan utføre dokumentasjon, journalføring og avvikshåndtering

Generell kompetanse

Studenten

 • kan vurdere beskyttelses- og risikofaktorer for sykdom og skade til ulike befolkningsgrupper
 • har innsikt i innhold og metoder i helsestasjonen, jfr. Nasjonal faglig retningslinje
 • kan anvende teori om små barns fysiske, psykiske og sosiale vekst og utvikling
 • kan reflektere og kritisk vurdere egen faglig utøvelse
 • kan utføre etisk og forsvarlig helsesykepleierarbeid

Innhold

 • Små barn helse og utvikling, 0-5 år
 • Ernæring, fysisk aktivitet, vekst og trivsel, 0-5 år
 • Utviklingspsykologi, 0-5 år
 • Små barns tilknytning og samspill med familien og omgivelsene
 • Familieteori
 • Pedagogiske metoder, samhandling og ulike former for kommunikasjon
 • Kulturer
 • Ansvarsgrupper og individuell plan
 • Pediatri, 0-5 år
 • Vaksinasjoner
 • Barns seksuelle helse
 • Omsorgssvikt og mishandling
 • Barnet i sorg og krise
 • Bli kjent med helsesykepleiers arbeidsfelt
 • Konsultasjoner og metoder i helsestasjonsarbeid rettet mot små barn og deres familie
 • Administrasjon, dokumentasjon og journalføring

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Nettforelesninger ved bruk av læringsplattformen Canvas
 • Seminarer
 • Oppgaveskriving
 • Gruppearbeid
 • Veiledning
 • Selvstudium
 • Praksis, fem uker

Praksis

Studier i praksis gjennomføres i helsestasjonen under veiledning av utdannet helsesykepleier. Studenten mottar minst to timer veiledning i uken. Dette emnet har fem ukers sammenhengende studier i praksis. Se Praksishefte som beskriver innhold, krav, veiledning og vurderinger.

 

Emneevaluering

Til vanlig skal det gjennomføres evalueringer av alle emner. Tidspunkt og metode avgjøres i samråd med tillitsvalgte studenter. Emneansvarlig har ansvar for at evalueringen gjennomføres, https://www.inn.no/student/utdanningskvalitet/kvalitetssystem/kvalitetsarbeid-i-studieprogrammene/emneansvarlig

 

Emnet overlapper med

Emnet overlapper ikke med andre emner, men må ses i særlig sammenheng med emne tre som omhandler barnet fra 0-5 år. Helsesykepleiers arbeid, kommunikasjon og metoder vil kunne grunnes på samme eller liknende teori i disse to emnene, men for ulike aldersgrupper.

 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Refleksjonsnotat fra emnets studier i praksis
 • Gjennomført undervisning for en foreldre- eller annen aktuell gruppe om tema relatert til småbarnsperioden

Eksamen

Individuell skoleeksamen over fire timer. Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, hvor E er laveste ståkarakter.

Praksis vurderes til bestått/ikke bestått.

Begge deleksamener må være bestått for at emnet skal vurderes til bestått.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen