2021/2022

4HFOHE1 Folkehelsearbeid

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om det ideologiske og teoretiske grunnlaget for helsefremmende og forebyggende arbeid
 • har inngående kunnskap om hovedstrategier i det helsefremmende og forebyggende arbeidet
 • har inngående kunnskap om ulik teori og metoder innenfor kommunikasjon og samhandling
 • har bred kunnskap om måter å formidle folkehelse til befolkningen
 • har inngående kunnskap om lovverk, politiske og administrative virkemidler
 • har avansert kunnskap om helsestasjonens- og skolehelsetjenestens ansvar
 • har bred kunnskap om miljørettet helsevern og smittevernsarbeid
 • har kunnskap om samarbeidspartneres ansvar og oppgaver

Ferdighet

Studenten

 • kan kartlegge helsetilstanden, helsebehov, ressurser og iverksette tiltak i en populasjon
 • kan anvende lover, forskrifter, retningslinjer og veileder som regulerer helsesykepleiers arbeid
 • kan bidra til å utvikle helsesykepleierfaget ved kritisk refleksjon over sammenhenger mellom samfunnsutvikling, økonomi og teknologi, oppvekstvilkår og helse
 • kan initiere og delta aktivt i formidling av en helsefremmende livsstil i befolkningen

Generell kompetanse

Studenten

 • kan delta aktivt ved prioriteringer og utvikling av strategier i helsefremmende og forebyggende arbeid
 • kan anvende kunnskap om helsefremmende arbeid ved å anvende dette i offentlig debatt, skriftlig og muntlig

Innhold

 • Folkehelsearbeid: hovedstrategier, utfordringer og dilemmaer, nasjonalt og globalt
 • Barn og unges oppvekstmiljø
 • Helsesykepleiers helsefremmende arbeid
 • Helsesykepleiers aktørrolle
 • Ulike historiske og kulturelle perspektiver på helse, skade og sykdom
 • Menneskerettigheter og Barnekonvensjonen
 • Brukermedvirkning
 • Epidemiologi
 • Helsedeterminantenes betydning
 • Etiske overveielser i det forebyggende arbeidet
 • Faglig forsvarlighet og kvalitetssikring
 • Helsepolitiske føringer, lover, forskrifter, retningslinjer, veiledere, rundskriv etc.
 • Ledelse, organisering og planleggingsarbeid
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Frivillige som ressurs og samarbeidspartner

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Nettforelesninger ved bruk av læringsplattformen Canvas
 • Seminarer
 • Oppgaveskriving
 • Gruppearbeid
 • Veiledning
 • Selvstudium
 • En uke praksis

Veiledet praksis

Det gjennomføres en uke studier i praksis. Hensikten er å bli kjent med kommunen; dennes organisering, planer, hovedutfordringer og strategier. Tilegnet kunnskap om kommunen skal danne grunnlaget for utarbeidingen av kommunehelseprofilen.

Emneevaluering

Til vanlig skal det gjennomføres evalueringer av alle emner. Tidspunkt og metode avgjøres i samråd med tillitsvalgte studenter. Emneansvarlig har ansvar for at evalueringen gjennomføres, https://www.inn.no/student/utdanningskvalitet/kvalitetssystem/kvalitetsarbeid-i-studieprogrammene/emneansvarlig

 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Utarbeide en kommunehelseprofil (gjøres i flere trinn) som skal presenteres i klassen og praksis
 • Gjennomføre en ukes studier i praksis

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen over to uker hvor kommuneprofilen danner grunnlaget for eksamen. Eksamen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, hvor E er laveste ståkarakter.

 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle