2021/2022

TBU4902 Masteroppgave (45 stp)

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap om et spesialisert felt innenfor fagfeltet tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier
 • har avansert kunnskap om teorier som er relevante for temaet som behandles i masteroppgaven
 • kan analysere sosialfaglige, helsefaglige eller psykososiale problemstillinger fra flere ulike perspektiver på makro og mikronivå
 • har inngående kunnskap, og anvendelse av akademiske krav for analyse og skriftlig produksjon

Ferdighet

Studenten

 • kan syntetisere og fortette kunnskap
 • kan avgrense et større tema eller fenomen og gjøre det til gjenstand for forskning
 • kan anvende metoder og analysere datamaterialet som er relevante for å belyse masteroppgavens problemstilling
 • gjennomføre en systematisk og kritisk analyse, anvende sentrale forskningsprinsipper og gi en klar akademisk framstilling av resultatene
 • vurdere forskningsetiske problemstillinger knyttet til eget prosjekt

Generell kompetanse

Studenten

 • kan forstå og formidle forskningslitteratur kritisk og reflektert
 • kan formidle kunnskap og egne forskningsresultater skriftlig og muntlig
 • kan anvende forskningsbaserte kunnskaper og ferdigheter på områder knyttet helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge

Innhold

Hovedformålet med masteroppgaven er at studentene skal gis anledning til systematisk og kritisk analyse av en selvvalgt problemstilling. Arbeidet utgjør 45 studiepoeng i masterstudiet, dvs. 3/4 studieår på heltid. Oppgaven skal være et selvstendig og veiledet forskningsarbeid basert på en empirisk undersøkelse eller en drøfting av perspektiver innen tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier. Det åpnes for at studenter (inntil 2 studenter) kan samarbeide om masteroppgaven. Dette forutsetter i så fall at arbeidsomfanget for den enkelte tilsvarer samme nivå som om oppgaven ble løst individuelt.  Oppgaven kan være et frittstående arbeid eller inngå som en avgrenset, men selvstendig del av et pågående prosjekt. Mastergradsoppgaven kan leveres som en monografi eller som artikkelmanus, som beskrevet nedenfor.

Monografi

Individuelle oppgaver tilsvarende 45 stp forventes å ha et omfang på rundt 80 sider (A-4, linjeavstand l, 5), dvs. ca. 32 000 ord. Det vil kunne være variasjon i omfang avhengig av hvordan oppgaven er, men den skal ikke i noe tilfelle overskride 100 sider (40 000 ord). Monografier skrevet av 2 studenter kan ha noe større omfang, +20 % av angitt norm.

 

Artikkelmanus

Individuelle oppgaver i artikkelform skal bestå av minst ett leveringsklart artikkelmanus beregnet på et fagfellevurdert tidsskrift (nivå 1 eller 2). Oppgaver i artikkelform skrevet av to studenter skal bestå av minst to slike artikkelmanus. I tillegg til artikkelen skal studenten skrive en innledning. I innledningen skal artikkelen settes inn i en mer helhetlig faglig ramme. Innledningen kan også inneholde en grundigere gjennomgang av metodiske og/eller faglige forhold ved det aktuelle området som ikke dekkes opp i tilstrekkelig grad i artiklene. Omfanget av innledningen avtales med veileder, men en veiledende norm kan være om lag 30 sider (med linjeavstand 1,5).

?

Arbeids- og undervisningsformer

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

For å levere eksamen kreves det at studenten deltar på 3 oppgaveseminar. De to første avholdes i starten av masteroppgavearbeidet, mens 80% seminaret avholdes 6-8 uker før masteroppgaven skal innleveres. Studenten er pliktig til å motta veiledning under skriveprosessen.

Oppgaveseminarer:
Det avholdes to obligatoriske oppgaveseminarer som del av masteroppgavearbeidet. Det første seminaret avholdes  i løpet av vårsemesteret (2. semester for heltids- og 4. semester for deltidsstudentene).  I seminaret vil det bli orientert nærmere om ulike typer masteroppgaver og aktuelle temaer/problemstillinger for masteroppgaver vil bli diskutert.

I etterkant av seminaret er det et arbeidskrav der studentene skal utarbeide en prosjektplan som legges fram på det neste oppgaveseminaret.

Det andre seminaret avholdes tidlig i høstsemesteret (primært for heltidsstudentene, i 3. semester) og tidlig i vårsemesteret (primært deltidsstudentene, i 6. semester). De innsendte prosjektplanene vil danne et viktig utgangspunkt for innholdet på dette oppgaveseminaret. I etterkant av seminaret tildeles studentene veileder. Videre bearbeiding av prosjektplanen/arbeidskravet gjøres i samarbeid med oppnevnt veileder før godkjenning.

Fokus i det andre oppgaveseminaret vil forøvrig være design, metode og struktur for masteroppgavene, og det vil bli gitt en orientering fra biblioteket om databaser og søketeknikk.

80% - seminar:
Når studentene er i sluttfasen skal de på et obligatorisk seminar legge fram et utkast til oppgave som kommenteres og diskuteres av veileder og en annen ansatt som fungerer som opponent. Tidspunkt for seminaret avtales nærmere i samarbeid mellom kandidat og veileder. Kommentarene skal gi retningslinjer for hva som bør forbedres på oppgaven før innlevering.

Veiledning
Studenter har krav på veiledning med oppgaven, men også plikt til å motta veiledning. Studentene som utfører empiriske forskningsarbeider kan også få veiledning i den statistiske behandling av data, men en forutsetter at studentene normalt selv skal utføre sine dataanalyser.

Eksamen

Masteroppgaven kan skrives individuelt eller av 2 studenter sammen. Oppgaven evalueres av 2 sensorer der den ene er ekstern. Opponenten på 80% -seminaret vil normalt være intern sensor ved eksamen. Det gis graderte bokstavkarakter på oppgaven (A-F).