2021/2022

TBU4005 Velferdsforvaltning

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten 

 • Har kunnskap om sentrale organisasjonsteoretiske variable og perspektiver i studier av velferdsorganisasjoner og av samspillet mellom dem
 • har avansert kunnskap om organisering av tjenesteproduksjon med offentlige og frivillige aktører
 • har spesialisert kunnskap om brukerorientering og brukermedvirkning
 • har innsikt i nyere velferdsreformer
 • har avansert kunnskap om relasjonen mellom staten og kommuner mht mål og virkemiddelbruk i statlig styring av kommunenes oppgaveløsning
 • har spesialisert kunnskap innen et avgrenset område som studenten velger selv innen de faglige områdene emnet omfatter

Ferdigheter

Studenten 

 • kan anvende kunnskapene til å analysere eksisterende teorier og fortolkninger innenfor fagområdet
 • kan reflektere kritisk omkring styrings- og organisasjonsformer som eksisterer innen velferdssektoren
 • kan utforme en problemstilling og gjennomføre et selvstendig faglig arbeid innen de faglige områdene som emnet omfatter

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til selvstendige og kritiske analyser
 • kan vurdere kritisk egne og andres resonnementer ut fra ulike faglige perspektiver
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor velferdsforvaltning
 • kan bidra til organisasjonsmessig endring og innovasjon

Innhold

 • Sentrale faglige perspektiver fra offentlig politikk og administrasjon blir anvendt på velferdssektoren. Dette omfatter helse, sosial og omsorg.
 • Emnet har primært et kommunalt fokus, men inkluderer også organisering av spesialisthelsetjenester og forholdet mellom disse og de kommunale velferdstjenestene. Sentrale tema er:
  • kjennetegn ved velferdsorganisasjoner
  • organisering av tjenesteproduksjonen og offentlige, kommersielle og frivillige aktører
  • interorganisatorisk koordinering og tverrprofesjonelt samarbeid
  • brukerorientering og brukermedvirkning
  • sentrale velferdsreformer som samhandlingsreformen
  • organisering av spesialisthelsetjenester
  • relasjonen mellom staten og kommunene knytta til mål og virkemiddelbruk i statlig styring av kommunenes oppgaveløsning.

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformen er samlinger med forelesninger, seminarer, skriftlige arbeider og muntlige presentasjoner.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • To godkjente skriftlige arbeidskrav. Det framgår av undervisningsplanen for emnet hva slags arbeidskrav dette er.
 • Obligatorisk veiledning på fagoppgaven. 
 • Fremmøte på minst 67% av underviste timer i emnet.

Eksamen

Studentene skal skrive en individuell fagoppgave om et selvvalgt tema, men som faglig sett er innenfor emnet og hvor pensumlitteratur benyttes. Det er en obligatorisk veiledning før oppgaven innleveres og arbeidet med fagoppgaven kan strekke seg over hele semesteret. Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.