2021/2022

1MAKOMSA Kommunikasjon i profesjonelle kontekster

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

  • Har avansert kunnskap om relasjoners betydning i arbeid med sårbare mennesker
  • Har reflektert kunnskap og forståelse for hvordan alder og ulike forutsetninger kan virke inn på profesjonelle samhandlingssituasjoner
  • Kan analysere og legge til rette for at brukere/elver/klienter aktivt kan delta i samhandlingssituasjoner
  • Har inngående kunnskap i faglige utfordringer i profesjonelle relasjoner

Ferdighet

Studenten

  • Kan analysere og forholde seg kritisk til forhold som kan ha innvirkning på profesjonelle samhandlingssituasjoner
  • Kan anvende relevante prinsipper for å legge til rette for deltakelse og medvirkning
  • Kan anvende relevante metoder for å sikre egen utvikling som profesjonell
  • Kan reflektere kritisk over makt og maktutøvelse i profesjonelle relasjoner

Generell kompetanse

  • Har inngående forståelse for hvordan egne forutsetninger virker inn i samhandlingssituasjoner kan bidra til at medvirkningsprosesser i

profesjonelle kontekster.

  • Kan bidra til nytenking og innovasjonsprosesser i profesjonell samhandling.

Innhold

Fokus i dette emnet er på kommunikasjon i profesjonelle kontekster. Hensikten med emnet er å bidra til at yrkesutøveren legger til rette for samhandling slik at den (de) andre møtes som deltaker(-e) og opplever seg sett, hørt og forstått, samtidig om hensikten med kommunikasjonen ivaretas. 

Dette innebærer at den enkelte student blir mer oppmerksom og bevisst sitt eget ansvar og sine muligheter i kommunikasjonen. Bevissthet om rammer og prosesser er viktig, samtidig som den enkelte har et unikt, etisk ansvar; hvem vil jeg være i møtet med den (de) andre, og hvem åpner jeg opp for at den (de) andre kan være i møtet med meg? Fagpersonens egne forutsetninger spiller inn, og i dette emnet legges det også opp til prosesser der den enkelte blir bedre kjent med seg selv og sine forutsetninger for å samhandle 

Arbeids- og undervisningsformer

Det benyttes varierte metoder i undervisning, veiledning og selvstendig arbeid. Emnet har vesentlig innslag av veiledning og refleksjon med utgangspunkt i praksis. Studentenes egne erfaringer vil være et verdifullt kildemateriale for videre bearbeidelse.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Studentene skal ha gjennomført to individuelle arbeidskrav for å kunne gå opp til eksamen. Det er obligatorisk oppmøte på alle samlingene. Ved fravær vil det kreves at studenten leverer et skriftlig arbeidskrav som dekker det tema som undervisning/veiledning omhandlet. Dette arbeidskravet må godkjennes for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Studentene skriver en individuell oppgave med selvvalgt problemstilling fra det området som hun/ han har valgt å fordype seg innenfor. Problemstillingen skal ha både en teoretisk og empirisk forankring, og oppgaven skal inneholde refleksjon over egne yrkesrelevante erfaringer. Det benyttes bokstavkarakterer (A-F).