2021/2022

1MAOPPSO/2 Perspektiver på oppvekst, utvikling og sosialisering

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

  • Har inngående kunnskap til sentrale begreper, teorier og perspektiver om barn og unges posisjon og deltakelse fra ulike fagfelt
  • Har inngående kunnskap og forståelse for ulike teoretiske perspektiver på barn og unges utvikling og sosialisering innenfor familie, barnehage, skole, medier og jevnaldermiljøer
  • Studenten har avansert forståelse for hvordan lovverk, normer og pedagogiske praksiser i institusjoner virker inn på barn og unges utvikling og sosialisering i et komparativt perspektiv.  
  • Har kunnskap og oversikt over velferdsordninger og velferdsreformer som har betydning for barn, unge og deres familier.

 

Ferdighet

Studenten

  • Kan drøfte kritisk teorier, begreper og perspektiver som har relevans i studier av barn og unge.
  • Kan analysere empiriske problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets teoretiske perspektiver.
  • Kan analysere den tette forbindelsen mellom utviklingen av moderne velferdssamfunn og den økende institusjonaliseringen og profesjonaliseringen og hvilken betydning disse endringene har for oppvekst og familieliv.

Generell kompetanse

Studenten

  • Kan formidle og beherske ulike faglige perspektiver på barn og unge og anvende disse på analyser av barns oppvekstsvilkår i ulike institusjonelle praksisområder.
  • Kan forholde seg kritisk til ulike teoretiske perspektiv og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer i muntlig og skriftlig form.

Innhold

Dette emnet er obligatorisk for studenter på begge de to sosialfaglige fordypningene. Emnet belyser barn og unges oppvekst og utvikling i dagens samfunn. I emnet vil det bli lagt vekt på ulike teoretiske perspektiver som anvendes i studiet av barn og unge. Det vil bli lagt vekt på barn og unges hverdagsliv innen familie, barnehage, skole, media samt jevnalderkontekster. Ulike velferdsordninger og reformer av betydning for barn og familier vil bli drøftet. Utviklingspsykologiske, pedagogiske, sosiologisk og antropologisk anlagte perspektiver vil bli tillagt særlig vekt. Utviklingspsykologiske og pedagogiske teorier vil være spesielt sentrale for forståelser av barn og unges læring, danning, utvikling, oppdragelse og mestring i samspill med viktige personer i familie, barnehage og skole. Sosiologisk og antropologisk anlagte teorier som vektlegger institusjonaliseringen av barn og ungdom og deres samfunnsmessige posisjon i et komparativt perspektiv vil være viktige for å forstå sosiale betingelser for barns og ungdoms deltakelse, utvikling og sosialisering. I emnet vil det bli lagt vekt på at barn og unge deltar i ulike parallelle praksiser og kontekster. En grunnleggende og helhetlig forståelse av barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling fordrer at de teoretiske perspektivene settes i sammenheng og brukes i fortolkninger av empirisk kunnskap på området.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet baserer seg på samlinger med varierte undervisnings- og læringsmetoder. Det forventes at studentene deltar aktivt i seminarer og arbeider med skriftlige arbeider mellom samlingene.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Det er to arbeidskrav i emnet. Disse blir studentene gjort kjent med i undervisningsplanen. Det er krav om 75% deltagelse på undervisning og seminar for å få gå opp til eksamen.

Eksamen

10 dagers individuell hjemmeeksamen.  Besvarelsen skal være på 7000 ord, pluss/minus 10%. 

Bokstavkarakterene (A-F) benyttes.