2021/2022

SBU3002/1 Beslutninger og tiltak i barnevernet

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • Har en vitenskapsbasert forståelse av det teoretiske og verdibaserte grunnlaget for gjennomføring av barnevernsfaglige beslutnings- og tiltaksprosesser. og reflektert kunnskap om betydningen av barns rett til medvirkning.
 • Har avansert kunnskap om risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer som har betydning for barns velferd og oppvekstsvilkår.
 • Har avansert kunnskap om modeller for gjennomføring av barnevernfaglige beslutningsprosesser og metoder i barnevernfaglig tiltaksarbeid.
 • Har reflektert kunnskap om betydningen av tverrfaglig samarbeid og reflektert kunnskap om betydningen av barns rett til medvirkning.
 • Har avansert kunnskap om kulturelle og etniske forhold som har betydning for utrednings- og tiltaksarbeid i barnevernet.
 • Har avansert juridisk kunnskap knyttet til utrednings- og tiltaksarbeid i barnevernet og prinsippene som barnevernretten bygger på.

                                                                                                               

Ferdighet

 • Kan drøfte hvordan ulike faglige perspektiver påvirker problem- og løsningsforståelse i barnevernet.
 • Har dømmekraft til å vurdere motstridende informasjon i gjennomføring av barnevernfaglig arbeid og kan identifisere etiske dilemmaer knyttet til arbeidet.
 • Kan anvende relevante rettsregler i en beslutningsprosess og i tiltaksarbeidet i barnevernet.
 • Kan formidle faglige vurderinger og kan bidra til fagutvikling gjennom reflekterte og teoretisk forankrede vurderinger.

Generell kompetanse

Studenten

 • Har etisk bevissthet i forhold til bruk av vitenskapelig kunnskap og metoder, og kompetanse i å reflektere over hvordan verdisyn, menneskesyn og kunnskapssyn gjenspeiles i praksis
 • Har en aktiv holdning til rettssikkerhet og maktkritikk
 • Ha forståelse for betydningen av god kommunikasjon og samhandling i arbeidet med barn og deres familier
 • Har utviklet entreprenørkompetanse og evnen til å se muligheter og gjøre noe med dem for å styrke barns rett til omsorg og beskyttelse.

Innhold

Beslutningsprosesser og tiltaksarbeid utøves av profesjonelle yrkesutøvere i barnevernstjenesten på kommunalt nivå, i samarbeid med andre deler av det kommunale og statlige tjenesteapparatet. I dette emnet er fokus på barnevernstjenestens arbeid fra de mottar en bekymringsmelding om et barn, gjennomfører en barnevernsundersøkelse og iverksetter tiltak i forhold til barnet og familien. Både undersøkelses- og tiltaksarbeid gjøres i nært samarbeid med barn og deres familier, deres nettverk og andre samarbeidspartnere.

Barnevernsarbeid er et komplekst fagfelt og i emnet legges det vekt på det vitenskapsteoretiske, verdimessige og etiske grunnlaget for å forstå sammenhengen mellom problem- og løsningsforståelse, og hvilken faglig tilnærming som vil være hensiktsmessig. Det verdimessige utgangspunktet er at barnet har rett til forsvarlig omsorg og beskyttelse, og at barnet har rett til nødvendige tjenester og tiltak fra barnevernet. Hvis det er mulig skal barnet få hjelp i egen familie og i lokalmiljøet. Det er fokus på barnets rett til medvirkning, og på anerkjennende kommunikasjon og samhandling, hvor målet er å styrke barns og unges omsorg og trygghet. Det vil bli lagt vekt på en helhetstenkning omkring barnet og familien, der ivaretagelse av barnets behov står i sentrum.

Sentrale tilnærminger knyttet til beslutningsprosesser og tiltaksarbeid vil bli problematisert, og dilemmaer og praksiserfaringer knyttet til fagutøvelsen vil bli gjenstand for analytisk, etisk og kritisk refleksjon. Et særlig fokus vil rettes mot arbeid med barn og unge med etnisk minoritetsbakgrunn. Emnet skal videreutvikle studentenes samlede og helhetlige profesjonelle kompetanse og handlingskompetanse i beslutnings- og tiltaksarbeid med barn og unge og deres familier. Dette gjelder både som enkeltpersoner og som praksisfellesskap på tvers av etater og enheter.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil være en vekselvirkning mellom forelesninger, diskusjoner, seminarer og individuelt arbeid og veiledning. Studentene skal gjennom seminarer ta aktiv del i undervisningen ved å legge fram gruppearbeid og individuelle bidrag. Det forventes at studentene arbeider leser og skriver oppgaver mellom samlingene.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Skriftlige arbeider som vil danne grunnlag for eksamensmappen og gjennomføring av minst et forberedt muntlig framlegg. Det vil framgå av undervisningsplanen hvilke oppgaver som skal gjennomføres i emnet. Det er krav om 75% deltagelse på undervisning og seminar for å få gå opp til eksamen.

Eksamen

Individuell mappevurdering hvor 3 arbeidskrav trekkes ut til vurdering. Det er faglærer som avgjør hvilke arbeider som skal inn i eksamensmappen. Eksamensmappen leveres inn ved slutten av semesteret som en individuell oppgave. Det gis en samlet karakter for mappen (A-F).