2021/2022

SBU3003/1 Miljøarbeid og miljøterapeutisk arbeid

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • Har selvstendig og vitenskapsbasert reflektert forståelse av det teoretiske og verdimessige grunnlaget for miljøarbeid/ miljøterapeutisk arbeid med barn og unge og hvilke føringer de legger for utøvelsen av miljøarbeid/miljøterapeutisk arbeid.
 • Har avansert kunnskap om ulike teoretiske perspektiver som belyser barn og unges utsatthet og inngående kjennskap til risikofaktorer, beskyttelsesfaktorer og forandringsprosesser som har betydning for barn og unges velferd og oppvekstsvilkår.
 • Har kjennskap til relevante juridiske bestemmelser og en særlig reflektert forståelse av profesjonsutøverens ansvar for ivareta barn og unges rettigheter innenfor ulike kontekster
 • Har kunnskap om betydninger av sosial klasse, etnisitet og kjønn i profesjonelt miljøarbeid med barn og unge.
 • Har avansert forståelse for hvordan organisatoriske og strukturelle forhold i ulike sektorer virker inn på og har betydning i miljøterapeutisk arbeid.

 

 

Ferdighet

Studenten

 • Kan redegjøre for miljøarbeidets/ miljøterapiens historie og sentrale teorier innenfor fagfeltet og analysere hvordan faglige perspektiver og problemforståelse har betydning for valg av miljøterapeutisk tilnærming
 • Kan analysere og drøfte sentrale juridiske bestemmelser, organisatoriske rammebetingelser og etiske dilemma knyttet til fagområdet
 • Kan formidle kompetanse relatert til egen yrkespraksis, og kan bidra til fagutvikling gjennom reflekterte og teoretisk forankrede vurderinger

 

 

Generell kompetanse

Studenten

 • Har etisk bevissthet i forhold til bruk av vitenskapelig kunnskap og metoder, og kompetanse i å reflektere over hvordan verdisyn, menneskesyn og kunnskapssyn gjenspeiles i praksis
 • Har en aktiv holdning til rettssikkerhet, maktkritikk, og barns og unges rettigheter og medvirkning
 • Forholder seg kritisk til ulike teoretiske perspektiv og anvender disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer i muntlig og skriftlig form
 • Har entreprenørskapskompetanse og evnen til å se muligheter og gjøre noe med dem innenfor områder som omhandler utsatte barn og unge.

Innhold

I dette emnet forstås miljøterapi som planlagt, tilrettelagt og systematiske bruk av miljøet slik at det kan ha en endrende eller terapeutisk effekt. Miljøarbeid med barn og unge viser til ulike former for omsorgsarbeid, forebyggende og helsefremmende arbeid. Miljøarbeid og miljøterapi utøves av profesjonelle yrkesutøvere innenfor og utenfor institusjoner med den klare hensikt å gi omsorg, skape trygge relasjonelle bånd og stimulere til barn og unges selvstendighet og autonomi.  Miljøterapeutisk arbeid bygger på at ulike faglige tilnærminger brukes i ulike kontekster og overfor barn og unge. Det legges vekt på det vitenskapsteoretiske, verdimessige og etiske grunnlaget for å forstå sammenhengen mellom problemforståelse og faglig tilnærming. Emnet fokuserer på utsatte barn og unge der behovet for bistand omfatter psykiske og sosiale problemer så vel som fysiske og kognitive funksjonsnedsettelser. Ulike typer problemer knyttet til barn og unges omsorgsbehov, på sentrale oppvekstarenaer vil bli problematisert i forhold til hvordan de kan forstås og forklares, og hvordan de kan møtes med ulike typer tiltak.

 

Det vil bli lagt vekt på en helhetstenkning omkring barn og unge, noe som innebærer fokus både på materielle, relasjonelle, biologiske, sosiale, psykologiske og kulturelle faktorers betydning for barns og unges velbefinnende, vekst og utvikling. Et særlig fokus vil rettes mot arbeid med barn og unge med etnisk minoritetsbakgrunn. Sentrale tilnærminger innenfor miljøarbeid og miljøterapi vil bli problematisert, og dilemmaer og praksiserfaringer knyttet til rollen som miljøarbeider og miljøterapeut vil bli gjenstand for analytisk, etisk og kritisk refleksjon. Emnet skal videreutvikle studentenes samlede og helhetlige profesjonelle kompetanse og handlingskompetanse i miljøterapeutisk arbeid og miljøarbeid  med barn og unge, både som enkeltpersoner og som praksisfellesskap på tvers av etater og enheter.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil være en vekselvirkning mellom forelesninger, diskusjoner, seminarer og individuelt arbeid og veiledning. Studentene skal gjennom seminarer ta aktiv del i undervisningen ved å legge fram gruppearbeid og individuelle bidrag. Det forventes at studentene arbeider leser og skriver oppgaver mellom samlingene.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Skriftlige arbeider som vil danne grunnlag for eksamensmappen og gjennomføring av minst et forberedt muntlig framlegg. Det vil framgå av undervisningsplanen hvilke oppgaver som skal gjennomføres i emnet. Det er krav om 75% deltagelse på undervisning og seminar for å få gå opp til eksamen.

Eksamen

Individuell mappevurdering hvor 3 arbeidskrav trekkes ut til vurdering. Det er faglærer som avgjør hvilke arbeider som skal inn i eksamensmappen. Eksamensmappen leveres inn ved slutten av semesteret som en individuell oppgave. Det gis en samlet karakter for mappen (A-F).