Language: NOR | ENG
2021/2022

4EEM1 Etikk og menneskesyn

Læringsutbytte

Ved fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap 

Studenten 

 • kan redegjøre for omsorgsideologi og yrkesetikk
 • kan redegjøre for ulike sentrale deskriptive og normative etiske teorier
 • kan redegjøre for etiske refleksjonsmodeller og etiske kriterier 

Ferdigheter

Studenten

 • kan identifisere og klargjøre etiske dilemmaer og drøfte disse i lys av ulike teoretiske perspektiver samt klargjøre og begrunne handlingsalternativer
 • kan gjøre rede for og drøfte maktdimensjonen relatert til omsorgsfaget og omsorgsrollen
 • kan redegjøre for situasjoner og handlinger som både kan krenke og beskytte personen mot unødig krenkelse 

Generell kompetanse 

Studenten kan

 • kan reflektere kritisk over sammenhengen mellom etikk, menneskesyn og etiske tradisjoner
 • kan skille mellom ulike etiske tradisjoner 
 • kan vise en etisk sensitivitet i møte med praktiske utfordringer i fagfeltet

Innhold

 • Grunnleggende etiske aspekter relatert til arbeid med mennesker med psykiske lidelser
 • Omsorgsideologier i psykisk helsearbeid
 • Etiske dilemma i psykisk helsearbeid
 • Sammenheng mellom etikk, menneskesyn og omsorgsideologi
 • Prinsippbasert og ikke-prinsippbasert yrkesetikk
 • Humanistisk og ikke-humanistisk menneskesyn

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Arbeid i grupper
 • Studieoppgave
 • Video/Stream
 • Selvstudier
 • Case
 • Refleksjoner/diskusjoner

 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

En skriftlig, individuell oppgave

75 % tilstedeværelse på samlinger

Eksamen

Skriftlig hjemme-eksamen i gruppe (2 -3 personer) over 10 dager. Oppgaven vurderes til Bestått/ ikke Bestått

Ved gruppe-eksamen står alle deltakere i gruppa til ansvar for alt innhold i oppgaven/produktet/prestasjonen.