Language: NOR | ENG
2021/2022

4EFOR1 Fordypning i eldreomsorg med vekt på psykisk helse

Læringsutbytte

Ved fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten

 • har inngående kunnskap om eldres fysiske og psykiske helse
 • har inngående kunnskap om lokalsamfunnets betydning for eldres livssituasjon
 • har avansert kunnskap om de spesielle utfordringene som ligger i kommunikasjon og samhandling med personer med demens
 • har selvstendig forståelse for konsekvensene av ulike vitenskapelige tilnærminger i kunnskapsdannelse, og i valg av strategier for samhandling og behandling

Ferdigheter:

Studenten

 • kan redegjøre for og begrunne relevante tiltak som bidrar til å bedre eldre med fysiske og psykiske lidelser, demens og deres pårørendes livssituasjon 
 • har avansert kompetanse i kildesøk, og kan kritisk vurdere, og anvende forskningsresultater i arbeid med faglige problemstillinger 
 • kan planlegge, og gjennomføre et selvstendig faglig teoretisk arbeid med relevans for det kliniske felt
 • kan legge fram eget arbeid på en åpen og reflektert måte og gi konstruktive tilbakemeldinger på medstudenters faglige arbeid 

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan begrunne sine faglige vurderinger og beslutninger på et juridisk og etisk holdbart grunnlag, og være kritisk til egen yrkesrolle
 • kan gi opplæring og koordinere nødvendige helse og omsorgstjenester til eldre og pårørende i kommune- og i spesialisthelsetjenesten.
 • kan formidle faglige diskusjoner og relevante forskningsresultater innen eldreomsorg til pasienter, pårørende og andre naturlige samarbeidspartnere
 • kan analysere og drøfte faglige og praktiske problemstillinger knyttet til eldreomsorg på en kunnskapsbasert og etisk reflektert måte

Innhold

 • Kunnskapsformer
 • Kunnskapsbasert praksis
 • Litteratursøk
 • Anvendelse, og kritikk av, forsknings- og erfaringsbasert kunnskap relatert til en valgt problemstilling
 • Krav om akademisk redelighet, form og innhold knyttet til et skriftlig utviklingsarbeid
 • Psykisk helsearbeid med eldre
 • Pårørendesamarbeid
 • Eldre og overgrep
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Veiledning
 • Nettverk og sosial støtte
 • Undervisning, rådgivning og personalveiledning
 • Prosjektplanlegging- og gjennomføring

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Video/stream
 • Selvstudier 
 • Nettmøter
 • Refleksjoner/diskusjoner
 • Veiledning på fordypningsoppgaven i inntil 4 timer

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • To skriftlige individuelle oppgaver
 • To timer veiledning på fordypningsoppgaven
 • 75% tilstedeværelse på samlinger

Eksamen

Fordypningsoppgave individuelt eller i gruppe på 2 personer.Oppgaven vurderes med graderte bokstavkarakter A- F der E er laveste ståkarakter. Ved gruppeeksamen står alle deltakere i gruppa til ansvar for alt innhold i oppgaven/produktet/prestasjonen