Language: NOR | ENG
2021/2022

4EORG1 Organisering og kommunikasjon

Læringsutbytte

Ved fullført emne har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • kan analysere og se sammenhenger mellom lover, faglige retningslinjer og organisering av tjenestene rettet mot eldre
 • har inngående kunnskap om betydningen av å videreutvikle organisering og arbeidsformer i lys av brukeres behov
 • har inngående kunnskap om relasjonens forutsetninger og betydning for psykisk helse
 • har inngående kunnskap om relasjonelle utfordringer og betydningen av en bevisst videreutvikling av relasjonskompetanse
 • har grundig kunnskap om veiledningsteori og veiledningsmodeller

Ferdigheter

Studenten

 • kan kritisk reflektere og diskutere konsekvenser av ulike måter å organisere tjenestene på
 • kan avdekke og anvende brukeres perspektiv og erfaringskunnskap i samarbeid, involvering, og tjenesteutvikling
 • kan reflektere kritisk over egne og andres kommunikasjonsmåter og prøve ut nye tilnærminger i videreutviklingen av relasjonell kompetanse
 • kan planlegge, gjennomføre og presentere eget prosjektarbeid relatert til organisering
 • viser evne til å nyttiggjøre seg veiledning

Generell kompetanse

Studenten

 • forstår samspillet mellom brukerens hverdag og tjenestetilbudets form og innhold
 • har forklarende og redegjørende kunnskap om egen kommunikasjon og samhandling
 • tar initiativ til å reflektere systematisk over egen og andres kommunikasjonsform og tar praktiske grep for å videreutvikle egen relasjonskompetanse
 • benytter relevant kunnskap for å forstå konflikter, bidrar til konfliktløsning og gode endringsstrategier
 • forstår betydningen av veiledning i sin personlige og profesjonelle utvikling

Innhold

 • Ulike organiseringsformer av tjenestetilbudet
 • Sentrale føringer og faglige retningslinjer, rettssikkerhet og lovgivning
 • Individuell plan, oppsøkende team og brukerstyrte tjenester
 • Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
 • Relasjon i tilknytning til makt/ avmakt, tvang og kontrolltiltak
 • Relasjonens betydning og forutsetninger
 • Kommunikasjon, samhandlingsteorier og relasjonskunnskap
 • Konflikt og konflikthåndtering
 • Veiledningsteori og veiledningsmodeller

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Arbeid i grupper
 • Studieoppgave
 • Video/Stream
 • Nettmøter
 • Selvstudier
 • Refleksjoner/diskusjoner

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Et arbeidskrav knyttet til veiledning

Et arbeidskrav i kommunikasjon

75% tilstedeværelse på samlinger

Eksamen

En gruppeoppgave innen organisering.

Vurderes til Bestått/ikke Bestått.