Language: NOR | ENG
2021/2022

4EVIT1 Vitenskapsteori og metode

Læringsutbytte

Ved fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • kan redegjøre for vitenskapsteoretiske retninger og konsekvenser for valg av metoder for innsamling og analyse av empirisk materiale
 • har grundig kunnskap om de mest brukte vitenskapelige metoder for datainnsamling og analyse innen kvalitativ forskning
 • har grundig kunnskap om de mest brukte vitenskapelige metoder for datainnsamling og analyse innen kvantitativ forskning

Ferdigheter

Studenten  

 • kan vurdere holdbarhet og relevans av ulike informasjonskilder og vitenskapelige publikasjoner ut fra anerkjente kriterier
 • kan planlegge en selvstendig avgrenset empirisk undersøkelse, som vektlegger forskningsmetodiske elementer og er i tråd med forskningsetiske prinsipper
 • kan planlegge, og gjennomføre et selvstendig litteratursøk i ulike databaser i tråd med rådende kriterier, og kunne kritisk vurdere egen framgangsmåte og holdbarhet av funn

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere kritisk over konsekvenser den vitenskapsteoretiske tilnærming og metode har for kunnskapstilgangen i eget fagfelt
 • har en grundig forståelse av vitenskapsteori og metode relatert til kravene innen kunnskapsbasert praksis
 • kan på en systematisk måte formidle kunnskap fra fagutviklings- og forskningsprosjekter

Innhold

 • Vitenskapsteoretiske retninger, kunnskapsformer, og diskurser
 • Kvalitativ tilnærming, dets perspektiv og metodiske implikasjoner
 • Kvantitativ tilnærming, dets perspektiv og metodiske implikasjoner
 • Forskningsprosessen
 • Analyse og presentasjon av data
 • Informasjonskompetanse

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Stream
 • flervalgstester
 • litteratursøk
 • Feltarbeid

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • En gruppeoppgave hvor studentene utvikler en prosjektbeskrivelse,
 • Ett individuelt arbeidskrav knyttet til litteratursøk.

Eksamen

Individuell hjemme eksamen over 5 timer. Vurderes med graderte bokstavkarakterer A-F, der E er laveste ståkarakter.