2021/2022

SYD2005 Sykepleie til akutt syke pasienter

Læringsutbytte

Emnet har hovedvekt på somatiske sykdommer hos alvorlig og akutt syke pasienter, og studenten tilegner seg klinisk vurderingskompetanse som systematiske observasjoner, vurderinger og iverksettelse av sykepleietiltak til akutt syke pasienter. Det vil også være fokus på aktuelle legemidler knyttet til ulike somatiske sykdommer og sykepleierens ansvarsområde. Ved introduksjon til emnet er det vektlagt kunnskap om kommunikasjon ved kriser og krisereaksjoner hos pasienter og deres pårørende. Barn på sykehus er et temaområde i emnet.

Kunnskaper:

Studenten

 • har bred kunnskap om de vanligste somatiske sykdommer; forekomst, patologi, årsaker, symptomer, behandling ved akutt sykdom
 • har kunnskap om hvordan akutt sykdom påvirker pasientens grunnleggende behov
 • har kunnskap om kommunikasjon ved kriser og krisereaksjoner hos pasienter og pårørende ved alvorlig og akutt sykdom
 • har bred kunnskap om farmakologi relatert til sykepleierens funksjons- og ansvarsområde hos alvorlig og akutt syke pasienter
 • har kunnskap om infeksjonsforebyggende tiltak, bruk av antibiotika og resistensutvikling
 • har kunnskap om barn og unges normale utvikling og særegne behov ved akutt sykdom
 • har kunnskap om kvalitetssystemer og pasientsikkerhet

Ferdigheter:

Studenten

 • kan anvende faglig kunnskap om helse og sykdom for å systematisk observere, vurdere, beslutte, iverksette og dokumentere hensiktsmessige sykepleietiltak
 • kan anvende kunnskap for å iverksette tiltak ved sub-akutte og akutte hendelser, samt utøve hjerte-lungeredning med hjertestarter
 • kan oppdatere sine fagkunnskaper ved å søke aktuell forskning og vise til faglige argumentasjoner

 Generell kompetanse:

Studenten

 • kan reflektere over sykepleierens ansvar i planlegging og faglig vurdering til akutt og kritisk syke pasienter og deres pårørende
 • kjenner til tiltak for å bevare liv og helse ved storulykker og i krise- og katastrofesituasjoner

Innhold

 • Sykepleie, omsorg og behandling ved akutt og kritisk sykdom
 • Egenomsorg ved helsesvikt
 • Pasienters opplevelse av akutt sykdom samt smerter, kvalme og fatigue
 • Legemiddelhåndtering og legemidler relatert til aktuelle sykdommer; virkning, bivirkning, interaksjoner, holdbarhet, oppbevaring og administrasjonsmåter
 • Patologi, sykdomslære, sykepleie og behandling ved:
  • Infeksjonssykdommer, resistens, smitteregime
  • Sykdommer/skader i sirkulasjonssystemet
  • Sykdommer/skader i respirasjonssystemet
  • Endokrine sykdommer
  • Sykdommer i fordøyelsessystemet
  • Sykdommer i urin- og kjønnsorganer
  • Sykdommer/skader i nervesystemet
  • Sykdommer/skader i skjelett, muskel og bindevev
  • Kreft og kreftbehandling
  • Ernæring ved sykdom
  • Barn på sykehus
 • Dokumentasjon

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Skriftlige oppgaver
 • Flervalgstester
 • Gruppearbeid 
 • Fremlegg
 • Praktiske øvelser/simulering
 • Selvstudium

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Minimum 90% deltagelse på praktiske øvelser og simulering
 • Flervalgstester
 • Digital læringssti i legemiddelhåndtering
 • Temaoppgaver
 • Gruppearbeid med fremlegg

Eksamen

Individuell 5 timers skriftlig eksamen, som vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.