2021/2022

SYD1001 Anatomi, fysiologi og biokjemi

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne i anatomi, fysiologi og biokjemi vil studenten ha bred kunnskap om kroppens anatomiske strukturer, oppbygning av organer og deres fysiologiske prosesser. I tillegg vil studenten ha bred kunnskap om hvordan de enkelte organene og organsystemene fungerer selvstendig og i et samspill med hverandre, slik at den friske kroppen fungerer som en helhet. Emnet danner et grunnlag for sykepleierens evne til observasjon og vurdering.

Ved bestått emne skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Studenten

 • kan navngi anatomiske strukturer og organer i menneskekroppen
 • kan beskrive organers beliggenhet i forhold til hverandre
 • kan beskrive anatomisk oppbygning i betydningen 
  • makroanatomisk: organ og organsystem
  • mikroanatomisk: celler og vev
 • kan beskrive ulike organer og organsystemers oppgaver i kroppen
 • kan gjøre rede for normal fysiologi i de ulike organene og organsystemene
 • kan gjøre rede for reguleringsmekanismer og homeostase i den friske kroppen

Ferdigheter:

Studenten

 • kan formidle grunnleggende kunnskap om menneskekroppens anatomi og organsystemer, samt fysiologiske og biokjemiske prosesser

Generell kompetanse:

Studenten

 • erkjenner at kunnskap i emnet har betydning for utøvelse av faglig forsvarlig sykepleie

Innhold

 • Cellebiologi
 • Nervesystemet
 • Sansene
 • Sirkulasjonssystemet
 • Respirasjonssystemet
 • Nyrene og urinveiene
 • Fordøyelsessystemet
 • Endokrinologi
 • Blodet
 • Immunsystemet
 • Temperaturregulering
 • Reproduksjon
 • Bevegelsesapparatet
 • Syre, base og elektrolytter
 • Grunnleggende biokjemi

Arbeids- og undervisningsformer

 • Digital nettforelesning på MedEasy
 • Selvstudier
 • Digital veiledning
 • Webinar
 • Skriftlige oppgaver individuelle- og gruppeoppgaver
 • Flervalgstester

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Individuelle flervalgstester
 • Innlevering av skriftlige oppgaver
 • Deltagelse på digitale veiledninger

Eksamen

Individuell skriftlig nasjonal eksamen over 4 timer. Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.