2021/2022

SYD1004 Sykepleie til eldre

Læringsutbytte

Emnet har hovedvekt på aldringsprosessen, personsentrert sykepleie og eldres særegne behov i en institusjon. Pasientsikkerhet vektlegges ved fokus på kunnskap om farmakologi og legemiddelhåndtering. Studenten arbeider med å videreutvikle kunnskap om de vanligste sykdommene og observasjoner, vurdering, beslutning og handling knyttet til eldre pasienter i en institusjon.

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Studenten

 • har kunnskap om aldringsprosessen og eldres særegne behov
 • har kunnskap om de mest vanlige sykdommer hos eldre
 • har kunnskap om farmakologi relatert til sykepleierens funksjons og ansvarsområde
 • har kunnskap om forskriftsmessig legemiddelhåndtering
 • har kunnskap om personsentrert sykepleie
 • har kunnskap om sentrale verdier og begrep i sykepleie
 • har kunnskap om kommunikasjon
 • har kunnskap om aktuelle lover og forskrifter
 • har kunnskap om teknologi og digitale løsninger

Ferdigheter:

Studenten

 • kan anvende faglig kunnskap om helse og sykdom og anvende sykepleieprosessen
 • kan anvende relevante fag og forskningsartikler i sykepleiefaglige problemstillinger
 • kan utføre sykepleie på en kunnskapsbasert, forsvarlig og omsorgsfull måte til pasienter på sykehjem/i en institusjon
 • kan reflektere og kritisk vurdere etiske og juridiske ved bruk av teknologi og digitale løsninger
 • kan reflektere over etiske problemstillinger

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre forsvarlig legemiddelhåndtering, herunder legemiddelregning og kvalitetssikre den enkelte pasients legemiddelbruk
 • kan planlegge og gjennomføre målrettede tiltak for å redusere uønskede hendelser i helsetjenesten
 • har innsikt i teknologi og digitale løsningers påvirkning på tjenesteutøvelsen
 • kan planlegge og gjennomføre kommunikasjon, samhandling og samarbeidsprosesser, for å forebygge og/eller løse konflikter

Innhold

 • Eldre, aldring og endring i livssituasjonen
 • Grunnleggende behov
 • Den multisyke sykehjemspasienten
 • Sykepleie til eldre med hovedvekt på pleie, omsorg, behandling, helsefremmende/forebyggende arbeid
 • Dokumentasjon, elektronisk
 • Velferdsteknologi og digitale løsninger
 • Generell patologi
 • Kunnskap om utregningsmetoder relatert til legemiddelregning
 • Generell farmakologi og medikamentenes virkning hos eldre mennesker
 • Legemiddelhåndtering og pasientsikkerhet
 • Hyppig forekommende sykdommer hos eldre som f.eks. kols, diabetes II, hjertesvikt, hjerneinfarkt, demens
 • Kommunikasjon i møte med eldre, pårørende og helsepersonell
 • Sykepleie ved livets slutt
 • Etiske utfordringer i eldreomsorgen
 • Lover, forskrifter og retningslinjer
 • Kunnskapsbasert praksis

Arbeids- og undervisningsformer

 • Nett forelesninger
 • Selvstudier
 • Skriftlige oppgaver individuell- og gruppeoppgaver med innlevering
 • Fremlegg
 • Læringsti
 • Praksis

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 3-4 oppgaver som baserer seg på kunnskap studenten har innhentet i praksis i sykehjem
 • Digital læringssti i legemiddelhåndtering
 • Fremlegg

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 3 dager (72 timer).  Arbeidet vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A- F, der E er laveste ståkarakter.