2021/2022

SYD2001 Praksis i generell medisin og medisinske spesialiteter/generell kirurgi og kirurgiske spesialiteter 1

Læringsutbytte

Emnet omhandler kompetanseområdet helse, sykdom og sykepleie i møte med kirurgiske/medisinske pasienter. Studenten vil tilegne seg kompetanse om hva sykepleieprofesjonen innebærer i møte med mennesker med akutt, kronisk og kritisk sykdom. Det vektlegges kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse innen samhandling, etikk og kommunikasjon.

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytter:

Kunnskaper:

Studenten

 • har bred kunnskap om de vanligste sykdommer/skader, symptomer, behandling og aktuelt sykdomsforløp
 • kjenner til risikofaktorer i helsetjenesten, prinsipper og tiltak for å redusere pasientskader

Ferdigheter:

Studenten

 • kan ivareta grunnleggende behov til pasienter med akutt og kritisk sykdom/skade
 • kan anvende kunnskap i farmakologi og forklare virkning og bivirkning av de mest brukte medikamenter på aktuelt praksissted og håndtere medikamenter forskriftsmessig under veiledning
 • kan anvende hygieniske prinsipper og infeksjonsforebyggende tiltak
 • kan anvende kunnskap om helsefremmende, forebyggende arbeid for å fremme pasientens ansvar og mestring etter akutt og kritisk sykdom
 • kan anvende kunnskap om kriser og krisereaksjoner, og viser innsikt i pasienter og pårørendes opplevelser og reaksjoner ved akutt og kritisk sykdom
 • kan beherske relevant medisinsk teknisk utstyr, relevante faglige verktøy, teknikker og prosedyrer under veiledning
 • kan anvende kartleggings-, vurderings-, dokumentasjons- og kommunikasjonsverktøy i sykepleieutøvelsen

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre sykepleie til akutt og kritisk syke
 • Kan planlegge og gjennomføre sykepleie til pasienter før og etter undersøkelser/operasjoner
 • har innsikt i sykepleiens yrkesetiske retningslinjer
 • har forståelse for pasientens rett til medbestemmelse og medvirkning
 • har kjennskap til målrettede tiltak for å redusere uønskede hendelser

Innhold

 • Pasienters opplevelse av akutt sykdom
 • Sykepleie, omsorg og behandling ved akutt skade/sykdom
 • Ivaretagelse av grunnleggende behov
 • Ivaretagelse av grunnleggende behov; observasjoner, vurderinger og tiltak knyttet til aktuelle sykdommer
 • Sykepleierens forebyggende, helsefremmende og behandlende funksjon
 • Praktiske ferdigheter og prosedyrer knyttet til akutt syke pasienter
 • Virkning og bivirkning av medikamenter
 • Legemiddelhåndtering
 • Intravenøs behandling og ernæringsstøtte
 • Isoleringsregimer
 • Sykepleiedokumentasjon
 • Pasienters rettigheter og helsepersonells plikter
 • Etikk: Brukermedvirkning- autonomi/ikke skade prinsippet. Yrkesetiske retningslinjer

Arbeids- og undervisningsformer

8 ukers veiledet praksis med fokus på generell medisin og medisinske spesialiteter eller generell kirurgi og kirurgiske spesialiteter. Det er krav om minimum 90% oppmøte i praksis. 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Ingen spesielle krav

Eksamen

Lærer fra høgskolen og hovedveileder/daglig veileder/kontaktsykepleier i praksisfeltet vurderer praksisperioden til Bestått/ Ikke bestått.