2021/2022

SYD2004 Sykepleie til pasienter med psykiske lidelser

Læringsutbytte

Studenten får innføring i hovedgruppene av psykiske lidelser og hensikten med emnet er studenten skal tilegne seg kunnskap om psykisk helse og psykiske lidelser, om mennesker i sammensatte og sårbare situasjoner. Nære relasjoners betydning og samfunnets påvirkningskraft til psykisk helse. Emnet omhandler sykepleierkompetanse i psykisk helsearbeid og sammenheng mellom psykisk helse og somatisk sykdom.

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Kandidaten

 • har bred kunnskap om psykiske lidelser, rus og avhengighet og kjenner til aktuelle og relevante behandlingsmodeller
 • har kunnskap om opplevelser, reaksjoner og behov som oppstår hos pasient, pårørende og familien ved psykisk sykdom og rusavhengighet
 • kan gjøre rede for sammenhengen mellom psykisk helse og svikt i pasientens egenomsorg
 • har kunnskap om sammenhengen mellom psykisk helse og somatisk sykdom
 • har kunnskap om utviklingspsykologi og personlighetspsykologi
 • har kunnskap om hovedgrupper av medikamenter og om medikamentell behandling til pasienter med psykiske lidelser
 • har kunnskap om psykiatriens historie, lover og nasjonale føringer innen psykisk helsearbeid
 • har kunnskap om helse- og sosialpolitikk, inkludert gjeldende myndighetskrav og tvangsbestemmelser

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan anvende sykepleieteorier som tenkningsgrunnlag i sykepleie til pasienter med psykiske lidelser 
 • kan identifisere faktorer som kan true pasientens rettigheter og autonomi
 • kan reflektere over aktuelle kommunikasjonsmetoder som gir tillitsskapende relasjoner og fremmer psykisk helse

Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • har innsikt i tverrprofesjonelt samarbeid og betydningen av dette omkring utredning, behandling og recovery til pasienter med psykiske lidelser
 • kan drøfte ulike etiske, juridiske og faglige utfordringer som sykepleieren møter i sin yrkesutøvelse
 • kan anvende relevante resultater av forskning innen psykisk helsearbeid

Innhold

 • Interaksjon- og relasjonsteorier i sykepleie
 • Psykisk helse hos barn, unge og voksne, pasienter fra ulike kulturer
 • Sammenheng mellom psykisk helse og rusmisbruk
 • Sammenheng mellom psykisk helse og somatisk sykdom
 • Psykologi: Utvikling og personlighetspsykologi
 • Sykdomslære i forhold til psykiske lidelser; årsaker, symptomer, kartlegging og behandling
 • Legemidler: Psykofarmaka
 • Samarbeid, medbestemmelse og medansvar, pasienten som kunnskapsressurs
 • Helsefremming, forebygging og recovery
 • Pårørende som støttespillere /samarbeid med pårørende /barn som pårørende
 • Tverrprofesjonelt og tverretatlig samarbeid/ miljøarbeid
 • Etiske utfordringer ovenfor sårbare grupper i og utenfor institusjon knyttet til tvang og makt
 • Organisering av psykisk helsearbeid i kommune- og spesialisthelsetjenesten
 • Lover og handlingsplaner i psykisk helsevern og psykisk helsearbeid
 • Psykiatriens historie
 • Ulike retninger i psykisk helsevern

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesning 
 • Gruppearbeid
 • Veiledning

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Individuell flervalgstest
 • Gruppeveiledninger
 • 2- 4 skriftlige oppgaver hvorav 1 med fremlegg på samling

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen over 4 dager (96 timer). Vurderes med bokstavkarakterer A-F, hvor E er laveste beståtte karakter