2021/2022

HELOPP1002 Systematisk helhetlig oppfølging og intervensjon

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten 

 • har kunnskap om systematisk oppfølging av enkeltindivider og grupper
 • har innsikt i hva som ligger i begrepet helhetlig og hvilke elementer som er en naturlig del av helhetlig oppfølging
 • har kunnskap om samhandling med andre fagpersoner, pårørende, institusjoner og interessenter
 • kan delta i velorganisert og helhetlig kunnskapsbasert kartlegging av den traumeutsattes (eventuelt også deres pårørendes) utfordringer og behov

 

Ferdigheter:

Studenten 

 • kan følge opp enkeltindivider og grupper og evaluere resultater: herunder initiere helhetlig kunnskapsbasert kartlegging av den krise/traumeutsattes utfordringer og behov
 • kan samhandle med andre fagpersoner, pårørende, institusjoner og interessenter
 • kan identifisere hvilke helhetlige oppfølgingstilbud som er aktuelle

 

Generell kompetanse:

Studenten 

 • har innsikt og kompetanse innen selvutvikling og faglig/etiske refleksjoner
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer innenfor fagområdet, og reflektere over hvordan dette kan omsettes til praktisk, målrettet handling
 • kan formidle fagstoffet og teorier knyttet til helhetlig oppfølging av personer med psykiske utfordringer, med mål om bedret funksjon, mestring og økte muligheter til samfunnsdeltakelse

Innhold

 • Systematisk kartlegging og oppfølging
 • Helhetlige prinsipper for god behandling
 • Reell brukermedvirkning i et helhetlig perspektiv
 • Tverretatlig og tverrfaglig samarbeid

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Studentpresentasjoner
 • Gruppearbeid
 • Veiledningsseminar

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Ett individuelt skriftlig refleksjonsnotat knyttet til selvledelse
 • Muntlig fremlegg knyttet til erfaringsutveksling/helhetlig oppfølging
 • Obligatorisk fremmøte minimum 80% av samlingene

Eksamen

Hjemmeeksamen bestående av en individuell rapport og en refleksjonsoppgave. 

Vurderes til Bestått/Ikke bestått.

 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.