2021/2022

HELOPP1000 Kriser og traumer

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten 

 • har kunnskap om kriser og traumers uttrykksformer
 • har kunnskap om hva det innebærer å være traumeutsatt og hvordan traumer utarter seg
 • har kunnskap om hvilke følger kriser og traumer kan få på kort og lang sikt har kunnskap om hvordan arbeid med krise- og traumeutsatte kan påvirke vår yrkesutøvelse
 • kjenner til krise/traume epidemiologi og risikofaktorer knyttet til traumer og senere utvikling av sykdom

 

Ferdigheter:

Studenten 

 • kan reflektere over og formidle den krise- og traumeutsattes behov for oppfølging
 • kan informere om kriser og traumers uttrykksformer til de utsatte og deres pårørende
 • kan reflektere over egne holdninger og uttrykk som kan vise seg i møte med krise- og traumeutsatte
 • kan gjenkjenne tegn på sekundær traumatisering hos andre og seg selv

 

Generell kompetanse:

Studenten 

 • har innsikt om hvordan kriser og traumer påvirker biologisk, psykologisk, sosial og eksistensiell fungering på kort og lang sikt
 • kan bruke den teoretiske kunnskapen for å ivareta krise- og traumeutsattes behov, samt deres pårørende
 • har oversikt over verktøy som kan identifisere personer som etter traumer og kriser er utsatt for sykdom

Innhold

 • Generell teori og empiri som omhandler kriser og traumer
 • Komplekse traumer
 • Psykiske lidelser og psykososiale følgetilstander blant personer utsatt for kriser og traumer
 • Kulturell sensitivitet og kulturformuleringsintervjuet
 • Eksistensielt perspektiv
 • Sekundær traumatisering

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Refleksjoner
 • Diskusjon
 • Gruppearbeid
 • Erfaringsutveksling

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Gruppearbeid med muntlig fremlegg i plenum
 • Skriftlig individuelt refleksjonsnotat
 • Obligatorisk frammøte minimum 80% av samlingene

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 10 dager som vurderes med Bestått/Ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.