2021/2022

KOGTER3000 Innføring i kognitiv terapi

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Kandidaten

 • har kunnskap om teorigrunnlaget for kognitiv terapi
 • har kunnskap om det historiske og forskningsmessige grunnlaget i kognitiv terapi
 • har inngående kunnskap om grunnleggende prinsipper og metoder i kognitiv terapi

 

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan anvende grunnleggende prinsipper og metoder fra kognitiv terapi i sin arbeidssituasjon 
 • kan kritisk vurdere og analysere egne ferdigheter i samtaler
 • kan vurdere når kognitiv terapi er relevant å benytte som forståelsesmodell og i intervensjoner 

 

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan anvende kognitiv terapi selvstendig i arbeid med mennesker

Innhold

 • Grunnleggende kunnskap om kognitiv terapi, historikk, teoretisk grunnlag og forskning.
 • Kunnskap om det sentrale verdigrunnlaget og grunnleggende prinsipper for kognitiv terapi
 • Kognitiv terapi ved depressiv problematikk
 • Kognitiv terapi ved angstproblematikk
 • Veiledet selvhjelp og coaching
 • Kognitiv terapi i organisasjon og ledelse
 • Tilpasning av kognitiv terapi til ulike situasjoner og ulike mennesker

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er erfaringsbasert og vektlegger aktive arbeids- og læringsformer. Undervisningen foregår som en veksling mellom:

 • forelesning
 • praktiske øvelser i grupper
 • demonstrasjoner
 • gjennomføring av samtaler
 • refleksjonsoppgaver
 • selvstudium
 • veiledning

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Minst 1 øvelsessamtale som skal være innlevert og mottatt tilbakemelding på. Dette kan være nedskrevet, lydopptak eller videoopptak.
 • Minst 6 timer trening på kognitiv terapi i grupper i form av 2 obligatoriske kollokvier.
 • Minimum 80% oppmøte på all undervisning.      

Begrunnelse for krav om deltakelse er at studenten skal ha mulighet til å tilegne seg kompetanse i tråd med studiet læringsmål, og som deltakerne ikke vil kunne tilegne seg ved selvstudium alene.

 

Eksamen

Eksamen består av en skriftlig individuell hjemmeoppgave som er knyttet til relevant arbeidssituasjon. Det tas utgangspunkt i en nedskrevet samtale som skal analyseres og drøftes i forhold til teori og egne erfaringer. Oppgaven kan arbeides med gjennom hele studiet, og vurderes til bestått / ikke bestått.