2021/2022

48TRENER210 Trener 2

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • Har kunnskap innen funksjonell anatomi, fysiologi og biomekanikk relatert til egen idrett.
 • Har kjennskap til ulikhetene mellom kvinnelige og mannlige utøvere, og kan tilpasse trening etter dette.
 • Kjenner til de vanligste idrettsskadene i sin idrett, og kan de viktigste prinsippene for forebygging og opptrening av slike skader.
 • Har kjennskap til kosthold for idrettsutøvere.
 • Har kjennskap til idrettens retningslinjer for anti-doping.
 • Har kjennskap til idrettens regelverk og retningslinjer for den aktuelle idretten.
 • Har kjennskap til klassifisering innen idrett for funksjonshemmede.
 • Kjenner til støtteordninger fra klubb, region og forbund.
 • Har en forståelse av særidrettens egenart

 

Ferdigheter

Studenten

 • Kan utarbeide enkle målsettinger og planer i samarbeid med utøverne
 • Kan bidra til å utvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for egne utøvere/lag
 • Kan bidra til å utvikle tekniske og taktiske ferdigheter for egne utøvere/lag
 • Kan vise en utviklings -og oppgaveorientert tilnærming som trener og veileder i trenings- og konkurransesituasjoner, og en treneratferd som møter utøvernes behov
 • Kan tilpasse kommunikasjon til ulike utøvere
 • Er i stand til å tilpasse treningen på en måte som skaper ønsket utvikling, også for mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • Kan utføre kompetanseanalyse på egen trenerrolle

 

Generell kompetanse

Studenten

 • Har kunnskap om sentrale verktøy og metoder og kan anvende disse til å planlegge, lede, evaluere og justere trening både i et kort- og et langsiktig perspektiv
 • Kan lede aktivitet og bidra til å utvikle utøvere ut fra trenerens avtale med klubben, klubbens overordnede mål, visjon og virksomhetsidé
 • Er i stand til å identifisere og ta tak i ulike problemer som kan oppstå i treningsgrupper eller i forbindelse med enkelte utøvere, ledelse og foreldre

Innhold

 • Funksjonell anatomi, fysiologi og biomekanikk
 • Idrettsskader
 • Kosthold
 • Anti-doping
 • Idrettens regelverk og retningslinjer
 • Klassifisering innen idrett for funksjonshemmede
 • Støtteordninger fra klubb, region og forbund
 • Treningsplanlegging
 • Fysiske, psykiske, sosiale, tekniske og taktiske ferdigheter
 • Trener- og veilederrollen
 • Kommunikasjon
 • Idrettens egenart
 • Klubben, klubbens overordnede mål, visjon og virksomhetsidè

Arbeids- og undervisningsformer

Nett- og samlingsbasert utdanning med 3 samlinger. Øvrig undervisningsopplegg vil være en kombinasjon av:

 • Forelesninger
 • Observasjoner
 • Praktiske øvelser
 • Diskusjonsforum
 • Introduksjonsvideoer
 • Oppgaver i gruppe og individuelt
 • Quiz
 • Løsning av case
 • Videofilming
 • Trenerpraksis

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 1. Delta på minimum 80 % av undervisningen.
 2. Gjennomføre praksis på minimum 75 timer
 3. Gjennomføre quiz om informasjonskompetanse og quiz om regler for personvern før samling 1
 4. Planlegge, gjennomføre og evaluere et møte med foreldregruppen ut fra et gitt tema
 5. Gjennomføre og bestå E- læringsmoduler om:
  • Aldersrelatert trening
  • Spiseforstyrrelser
  • Idrettsernæring
  • Ren utøver
 6. Planlegge, gjennomføre og evaluere deler av en økt på egne utøvere ut i fra et gitt tema
 7. Gjennomføre systematisk observasjon av en erfaren trener og utøvere i en praktisk økt i egen særidrett
 8. Utarbeide en årsplan for egen gruppe, eventuelt for èn av utøverne, basert på særidrettens sportslige plan
 9. Særforbundspesifikk arbeidskrav

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen over ti virkedager. Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter