2021/2022

4MOI10 Motiverende Intervju

Læringsutbytte

Etter fullført kvalifikasjon skal kandidaten ha følgende læringsutbytte i emnet:

 

Kunnskap:

Kandidaten

-          Kan redegjøre for teorigrunnlaget for Motiverende Intervju

-          Kan redegjøre for forskning som støtter effekt av Motiverende Intervju

-          Kan redegjøre for verdier og holdninger som ligger til grunn for Motiverende Intervju holdninger

-          Kjenner til hvordan metoden kan brukes i samtaler og i hvilke samtaler Motiverende Intervju er relevant å bruke

 

Ferdigheter:

Kandidaten

-           kan anvende Motiverende Intervju i samtaler med bruk av empati, grunnleggende verdier/ holdninger, kommunikasjonsferdigheter og styring.

-          kan anvende Motiverende Intervju i arbeid med ambivalens og i arbeid med å fremkalle og forsterke ytringer som øker sannsynlighet for endring (forandringsprat).

 

Generell kompetanse:

Kandidaten

-          kan bruke Motiverende Intervju i møte med mennesker som har behov / ønske om endringer i atferd eller livsstil.

-          kan vurdere å analysere egne ferdigheter i samtalen

Innhold

 • Innføring metodens historiske og teoretiske grunnlag
 • Innføring i forskning og evidens for metodens effekt
 • Innføring i metodens sentrale verdigrunnlag, grunnleggende holdninger og betydningen av empati i relasjonen
 • Innføring i sentrale kommunikasjonsferdigheter
 • Endringsprosessmodell for å forstå endring, samt for å tilpasse MI til ulike situasjoner og ulike klienter/brukere
 • Ambivalensutforskning
 • Forandrings- og beslutningsprat
 • Motstand og håndtering av motstand
 • Informasjonsutveksling
 • Etiske overveielser

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er organisert i tre todagers samlinger over ett semester.

Studiet er erfaringsbasert og vektlegger aktive arbeids- og læringsformer. Undervisningen foregår som en veksling mellom forelesning, praktiske øvelser i grupper, demonstrasjoner, gjennomføring av samtaler, refleksjonsoppgaver, selvstudium og veiledning.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Minimum 80 % oppmøte på all undervisning. Minst 2 øvelsessamtaler, hvorav én av samtalene skal være innlevert og mottatt tilbakemelding på.
 • Minst 9 timer trening på Motiverende Intervju i grupper i form av tre obligatoriske kollokvier.

Eksamen

Eksamen består av en skriftlig individuell prosjektoppgave. Oppgavens tema tar utgangspunkt i en innlevert nedskrevet samtale. Denne skal analyseres og knyttes til teori. Oppgaven er gjennomgående og kan arbeides med gjennom hele studiet.

Prosjektoppgaven vurderes til Bestått / Ikke bestått.