2021/2022

KRE43050 Fordypningsoppgave i kreftsykepleie

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap 

Kandidaten:

 • har inngående kunnskap innen et område relevant for kreftsykepleie
 • har kunnskap om kreftsykepleierens funksjon og ansvar relatert til forsknings- og utviklingsarbeid
 • har kunnskap om vitenskapsteori, vitenskapelige metoder og forskningsetikk

Ferdigheter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Kandidaten:

 • kan skrive prosjektplan
 • kan gjennomføre og dokumenter et systematisk litteratursøk
 • kan kritisk vurdere og anvende forskningsresultater i arbeid med faglige problemstillinger
 • kan redegjøre for, drøfte og begrunne relevante tiltak som svarer på problemstillingen
 • kan formidle fagkunnskap på en åpen og reflektert måte og gi konstruktive tilbakemeldinger på medstudenters faglige arbeid

Generell kompetanse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Kandidaten:

 • har evne til å planlegge og gjennomføre et selvstendig faglig fordypningsarbeid med forankring i relevant litteratur og med relevans for kreftsykepleie og klinisk praksis
 • kan anvende relevant bruker-, erfarings- og forskningsbasert kunnskap, etiske, juridiske og faglige retningslinjer, rammebetingelser og offentlige føringer i det teoretiske fordypningsarbeidet
 • kan anvende relevant kunnskap om kreftsykepleiers funksjon, ansvar og kompetanseområder samt sykepleievitenskapelige filosofi, begreper og teorier som utgjør et faglig grunnlag for kreftsykepleie
 • kan bidra til nytenkning og utvikling av sykepleien til pasienter med kreft ved bruk av forskning og faglig utviklingsarbeid

Innhold

Innholdet i fordypningsoppgave i kreftsykepleie skal bygge på et relevant tema innen faget og være forankret i forutgående emner.

 • Kreftsykepleiers funksjon og ansvar relatert til forsknings- og utviklingsarbeid
 • Vitenskapsteori, vitenskapelige metoder, forskningsprosessen og forskningsetikk
 • Systematisk litteratursøk
 • Vurdering av vitenskapelige forskningsartikler og prosedyrer
 • Arbeid med prosjektplan
 • Arbeid med fordypningsoppgave

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er organisert i samlinger over ett semester. Mellom samlingene er det lagt opp til selvstudier.

 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Veiledning
 • Veiledningsseminar
 • Selvstudium
 • Arbeid i Høgskolens digitale læringsplattform
 • Skriveperiode

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Prosjektplan for fordypningsoppgaven
 • Fremmøte på alle veiledningsseminar med fremlegg og 80% av samlingene

Eksamen

Fordypningsoppgaven skal besvares i gruppe på 2 - 3 studenter. Fordypningsoppgaven i kreftsykepleie inkluderer en skriveperiode på 5 uker og vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Ved gruppeeksamen står alle deltakere i gruppa til ansvar for alt innhold i oppgaven.