2021/2022

KRE43020 Kreftsykepleie knyttet til behandling av pasienter med kreft

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Kandidaten:

 • har spesialisert kunnskap om kreftsykepleiers funksjon og ansvar relatert til behandling av kreftsykdom
 • har spesialisert kunnskap om kreftsykdommer, forekomst, årsaker, symptomer, utredning, diagnostisering, forebygging og behandlingsformer, samt komplikasjoner og senskader, i alle stadier av sykdommen
 • har spesialisert kunnskap om ulike behandlingsformer av kreftsykdom
 • har spesialisert kunnskap om akutte situasjoner ved kreft og kreftbehandling
 • har spesialisert kunnskap om følger av sykdom, behandling og senskader
 • har spesialisert kunnskap om hvordan forebygge og lindre symptomer hos kreftsyke i palliativ fase
 • har inngående kunnskap om pasientens og pårørendes opplevelser, reaksjoner og behov ved kreftsykdom og kreftbehandling
 • har kunnskap om kartleggingsverktøy og helhetlig vurdering av pasientens helsetilstand som grunnlag for iverksetting av helsefremmende, forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende tiltak
 • har inngående kunnskap om aktuelle lovverk, faglige forskrifter og etiske retningslinjer relatert til behandling av kreftpasienter

Ferdigheter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Kandidaten:

 • har kunnskap om og kan reflektere over konsekvenser kreftsykdom og behandling av denne får for gjennomføring av sykepleie til pasienter med kreft i ulike faser
 • Kan forholde seg kritisk til kunnskap om kreftbehandlingens muligheter og begrensninger

Generell kompetanse 

Kandidaten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 • kan integrere avansert kunnskap om kreftsykdom og behandling av denne med spesialisert kunnskap om sykepleie til pasienter med kreft for å gjøre prioriteringer og ta beslutninger om kreftsykepleie

Innhold

Pasienter med kreft

 • Pasientens behov for kreftsykepleie og medisinsk behandling
 • Pasientens og pårørendes opplevelser knyttet til kreftsykdom og kreftbehandling

Kreftsykdommer og behandlingsformer

 • Kreftsykepleiers funksjon og ansvar relatert til behandling av kreftsykdom
 • Onkologi med tumorbiologi
 • Kreftsykdommer: årsaker, utredning, diagnostisering, forebygging og behandlingsformer, samt komplikasjoner og senskader
 • Følger av sykdom og behandling, samt senskader
 • Kirurgisk behandling av kreft
 • Kjemoterapi: celle- og tumorbiologi, farmakologi og administrering av cytostatika
 • Strålebehandling: strålefysikk og -biologi, samt strålevirkning
 • Hormonbehandling/Immunterapi
 • Akutte komplikasjoner
 • Kreft som akutt og kronisk sykdom
 • Faglige retningslinjer
 • Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
 • Hospicefilosofi/verdier i palliativ behandling og omsorg
 • Systematisk helsevurdering

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er organisert i samlinger over tre semestre. Mellom samlingene er det lagt opp til selvstudier. Arbeids- og undervisningsformer inkluderer:

 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Veiledning
 • Selvstudium
 • Praktiske øvelser
 • Nettbasert undervisning

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 3-6 skriftlige oppgaver, individuelle- og i gruppe
 • Fremlegg
 • Deltagelse på minst 80% av samlingene

Eksamen

Individuell skriftlig skoleeksamen over 6 timer. Eksamen vurderes med graderte bokstavkarakter A-F, der E er laveste ståkarakter.