2021/2022

KRE43010 Kreftsykepleiens fundament knyttet til funksjon og ansvarsområder

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper   

Kandidaten:

 • har spesialisert kunnskap om kreftsykepleierens funksjons- og ansvarsområder
 • har inngående kunnskap om pasient og pårørendes opplevelse og utfordringer som følge av kreftsykdom og gjennomgått behandling
 • har kunnskap om hvordan aldersperspektivet påvirker opplevelsen av å få kreft
 • har kunnskap om kreftfremkallende risikofaktorer og tiltak som fremmer helse og forebygger sykdom
 • har kunnskap om helhetlig rehabilitering samt flerfaglig og tverrfaglig samarbeid innen kreftomsorg
 • har kunnskap om sykdom og død i ulike kulturer og kontekst (hjemmedød)
 • har inngående kunnskap om fundament og rammer for personsentrert sykepleie
 • har inngående kunnskap om organisering av helse- og omsorgstilbudet til pasienter som har kreft
 • har kunnskap om sykepleievitenskapelige filosofi, begreper og teorier som utgjør et faglig grunnlag for kreftsykepleie
 • har innsikt i vitenskapelige metoder og kunnskap om kunnskapsbasert praksis 

Ferdigheter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Kandidaten:

 • kan reflektere over og arbeide med etiske problemstillinger/dilemmaer med relevans for kreftsykepleie
 • har kompetanse i kildesøk
 • kan planlegge, og gjennomføre selvstendig faglig teoretisk arbeid med relevans for kreftsykepleie og det kliniske felt
 • kan legge fram eget arbeid på en åpen og reflektert måte og gi konstruktive tilbakemeldinger på medstudenters faglige arbeid
 • kan gjennomføre undervisning og fremlegg med bakgrunn i pedagogiske prinsipper

Generell kompetanse  

Kandidaten:

 • kan integrere spesialisert kunnskap for å gjøre prioriteringer og ta beslutninger om personsentrert kreftsykepleie
 • kan reflektere over og begrunne vurderinger og handlinger i samsvar med forskning, erfaringer, pasienterfaringer samt etiske, juridiske og faglige retningslinjer, som styrer kreftsykepleieres yrkesutøvelse
 • reflekterer over hvordan rammefaktorer, offentlige føringer og organisering av kreftomsorgen påvirker omsorgen for kreftsyke innenfor forskjellige nivå av helsetjenesten

Innhold

Kreftsykepleiers kunnskapsgrunnlag, kompetanseområder og funksjons- og ansvarsområder:

 • Personsentrert tilnærming
 • Etiske og juridiske retningslinjer
 • Kommunikasjon og psykologiske emner
 • Pasienter med kreft - Pasientens og pårørendes opplevelse relatert til kreftsykdom
 • Aldersperspektivet betydning  
 • Forebygging av kreft, helsefremmende tiltak og helhetlig rehabilitering
 • Fagutvikling, pedagogikk og ledelse i kreftsykepleie
 • Tverrfaglig og flerfaglig samarbeid og nettverksarbeid
 • Prioriteringer, rammeverk, offentlige føringer og organisering av helse- og omsorgstilbudet til pasienter som har kreft

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er organisert i samlinger over to semestre. Mellom samlingene er det lagt opp til selvstudier og arbeid med mappeoppgaver. Arbeids- og undervisningsformer inkluderer:

 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Oppgaveseminarer
 • Veiledning
 • Selvstudium
 • Arbeid i Høgskolens digitale læringsplattform

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 1. Fremmøte på alle veiledningsseminar med fremlegg
 2. Deltagelse på minst 80% av samlingene

Eksamen

Mappevurdering i gruppe, med to arbeider i mappen hvorav ett trekkes ut til vurdering. Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F der E er laveste ståkarakter.