2021/2022

KRE43040 Praktiske studier i kommunehelsetjenesten

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Kandidaten:

 • har spesialisert kunnskap om kreftsykepleiers funksjon og ansvar relatert til helhetlig rehabilitering og lindring for pasienter med kreftsykdom i kommunehelsetjenesten
 • viser spesialisert kunnskap om senskader, helhetlig lindrende behandling og rehabilitering til pasienter med kreft og deres pårørende
 • viser inngående kunnskap om opplevelse av å ha en kreftsykdom og få omsorg i hjemmet

Ferdigheter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Kandidaten:

 • kan, med økende grad av selvstendighet, anvende spesialisert kunnskap til å mestre helhetlig omsorg til pasienter i rehabiliterende og palliativ fase av sin kreftsykdom og deres pårørende
 • kan anvende spesialisert kunnskap om kreftbehandling til oppfølging før, under og etter behandling i kommunehelsetjenesten
 • kan kontinuerlig utføre systematisk helsevurdering og observere og vurdere pasientens opplevelser, ressurser og behov for kreftsykepleie i kommunehelsetjenesten
 • kan planlegge, prioritere, gjennomføre, dokumentere og evaluere forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende kreftsykepleie
 • kan identifisere kvalitetsforbedrende tiltak i kommunehelsetjenesten
 • kan bedømme, prioritere og handle forsvarlig ved forverring av pasientens tilstand
 • kan bruke velferdsteknologi, informasjonsteknologi og medisinskteknisk utstyr på en forsvarlig måte
 • kan identifiserer virkning og bivirkninger av lindrende behandling og iverksetter relevante tiltak
 • kan identifisere senskader og igangsette relevante tiltak
 • kan gjennomføre tilpasset undervisning, veiledning og informasjon til pasient, pårørende, medarbeidere og studenter

Generell kompetanse 

Kandidaten:

 • mestrer selvstendig ansvar for pasienter i rehabiliterende og palliativ fase av sin kreftsykdom og deres pårørende, under veiledning
 • kan utøve personsentrert og helhetlig sykepleie til pasienter med kreft og deres pårørende i alle aldre og i alle faser av sin sykdom i kommunehelsetjenesten
 • kan begrunne vurderinger og handle i samsvar med de etiske, juridiske og faglige retningslinjer, rammebetingelser og offentlige føringer i kommunehelsetjenesten
 • kjenner til retningslinjer for ivaretagelse av barn som pasient og pårørende i kommunehelsetjenesten
 • kan ta ansvar for å videreutvikle og oppdatere egen personlig og faglig kompetanse som kreftsykepleier
 • kan arbeide kunnskapsbasert ved bruk av forskning-, erfarings- og brukerkunnskap i kommunehelsetjenesten
 • kan bidra til å lede eget fagområde og koordinere pasientrettede aktiviteter for å sikre sammenhengende og trygge pasientforløp i egen enhet og på tvers av tjenestenivåer
 • kan samarbeide med kollegaer, andre faggrupper, andre tjenestenivåer og ha oversikt over nettverkssamarbeid for å sikre kontinuitet i kommunehelsetjenesten
 • kan delta i utformingen og utviklingen av helse- og omsorgstilbud til kreftsyke og arbeide for å fremme kvalitet, pasientsikkerhet og innovasjon

Innhold

Praksisutøvelsen baseres på kunnskap i de teoretiske emnene; Kreftsykepleiens fundament knyttet til funksjon og ansvarsområder og kreftsykepleie og behandling av pasienter med kreft. Overordnede fagområder er:

 • Pasienter med kreft og deres pårørende i kommunehelsetjenesten
 • Kreftsykdommer og behandlingsformer – oppfølging i kommunehelsetjenesten før, under og etter behandling
 • Følger av sykdom og behandling – helhetlig rehabilitering og senskader
 • Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
 • Fagutvikling, pedagogikk og ledelse
 • Tverrfaglig samarbeid og nettverksarbeid
 • Etikk, lovverk og faglige retningslinjer, rammebetingelser og offentlige føringer i kommunehelsetjenesten
 • Prioriteringer og regelverk i helsevesenet

Arbeids- og undervisningsformer

6 ukers praksis i kommunehelsetjenesten. Aktuelle praksissteder er hjemmebasert omsorg til kreftpasienter, lindrende enhet i sykehjem eller Hospice, kreftkoordinator og lindrende behandlingsteam/palliativt team. I tillegg kommer praksis ved rehabiliteringsinstitusjon. Arbeids- og undervisningsformer innebærer praksis 30 timer pr uke, veiledning med praksisveileder og selvstudium.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Ingen.

Eksamen

Gjennomført praksis med veiledning. Praksis vurderes til "bestått" eller "ikke bestått" etter læringsutbyttene nedfelt i studieplan og spesifisert i undervisningsplan for praksis. Dersom det oppstår tvil om bestått praksis skal studentene halvveis, eller senest 3 uker før avsluttet praksis, få skriftlig melding om dette. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å få godkjent praksis. Dersom studenten i siste halvdel/de siste tre ukene av praksis viser manglende kunnskap, ferdigheter/atferd og generell kompetanse som åpenbart gir grunnlag for "ikke bestått", kan det gis slik vurdering selv om melding ikke er gitt tidligere. Den praktiske delen av studiet er obligatorisk. Fravær utover 10 % medfører at praksis vurderes til ikke bestått. Ved ”ikke bestått” praksisstudier, har studenten krav på å få tilrettelagt den aktuelle praksisen en gang til.