2021/2022

KRE43030 Praktiske studier i spesialisthelsetjenesten

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Kandidaten:

 • har spesialisert kunnskap om kreftsykepleiers funksjon og ansvar relatert til behandling av kreftsykdom og rolle i avdelingen
 • viser spesialisert kunnskap om kreftsykdommer, forekomst, forebygging, årsaker, symptomer, utredning, diagnostisering og behandlingsformer, samt komplikasjoner i den aktuelle avdeling

Ferdigheter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Kandidaten:

 • kan, med økende grad av selvstendighet, anvende spesialisert kunnskap for å ivareta pasienter som får behandling av sin kreftsykdom og deres pårørende
 • kan utføre systematisk helsevurdering og kontinuerlig observere og vurdere pasientens opplevelser, ressurser og behov for kreftsykepleie
 • kan planlegge, prioritere, gjennomføre, dokumentere, evaluere og kvalitetssikre eget arbeid
 • kan iverksette og følge opp forordnede undersøkelser og behandling under veiledning
 • kan identifisere virkning og bivirkninger av medikamentell-, stråle- og kirurgisk kreftbehandling og iverksetter relevante forebyggende, behandlende og lindrende tiltak
 • bedømmer, prioriterer og handler raskt og forsvarlig ved akutt forverring av pasientens tilstand
 • kan bruke informasjonsteknologi og medisinskteknisk utstyr på en forsvarlig måte
 • kan møte pasienter og pårørende fra andre kulturer med respekt og verdighet
 • kan gjennomføre tilpasset undervisning, veiledning og informasjon til pasient og pårørende

Generell kompetanse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Kandidaten:

 • mestrer selvstendig ansvar for pasienter som får behandling av kreftsykdom under veiledning
 • kan utøve personsentrert og helhetlig sykepleie til pasienter med kreft og deres pårørende som får behandling av kreftsykdom
 • kan gjennom samtale forebygge, redusere og lindre stress og lidelse for pasienter og pårørende i kritiske og sårbare situasjoner
 • kan begrunne vurderinger og handle i samsvar med de etiske, juridiske og faglige retningslinjer
 • kjenner til retningslinjer for ivaretagelse av barn som pasient og pårørende i spesialisthelsetjenesten
 • kan arbeide kunnskapsbasert ved bruk av forskning-, erfarings- og brukerkunnskap i praksis
 • kan samarbeide med kollegaer, andre faggrupper og andre tjenestenivåer for å sikre kontinuitet i omsorgen

Innhold

Praksisutøvelsen baseres på kunnskap i de teoretiske emnene; Kreftsykepleiens fundament knyttet til funksjon og ansvarsområder og Kreftsykepleie relatert til behandling av pasienter med kreft. Overordnede fagområder er:

 • Pasienter som behandles for sin kreftsykdom og deres pårørende
 • Kreftsykdommer og behandlingsformer
 • Akutte endringer i pasientens tilstand
 • Etikk, lovverk og faglige retningslinjer som er relevant for avdelingen
 • Kommunikasjon og psykologiske emner
 • Tverrfaglig samarbeid

Arbeids- og undervisningsformer

6 ukers praksis ved Kreftenhet på sykehus (sengepost/stråleenhet og kreftpoliklinikk). Praksisperioden fordeler seg på 3 uker på poliklinikk hvor det administreres cytostatika og 3 uker på sengepost. Praksis på sengeposten inkluderer hospitering sammen med kreftsykepleier på stråleterapienheten. Arbeids- og undervisningsformer innebærer praksis 30 timer pr uke, veiledning med praksisveileder og selvstudium.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Ingen.

Eksamen

Gjennomført praksis med veiledning. Praksis vurderes til "bestått" eller "ikke bestått" etter læringsutbyttene nedfelt i studieplan og spesifisert i undervisningsplan for praksis. Dersom det oppstår tvil om bestått praksis skal studentene halvveis, eller senest 3 uker før avsluttet praksis, få skriftlig melding om dette. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å få godkjent praksis. Dersom studenten i siste halvdel/de siste tre ukene av praksis viser manglende kunnskap, ferdigheter/atferd og generell kompetanse som åpenbart gir grunnlag for "ikke bestått", kan det gis slik vurdering selv om melding ikke er gitt tidligere. Den praktiske delen av studiet er obligatorisk. Fravær utover 10 % medfører at praksis vurderes til ikke bestått. Ved "ikke bestått” praksisstudier, har studenten krav på å få tilrettelagt den aktuelle praksisen en gang til.