Language: NOR | ENG
2021/2022

4EHFM1 Helse, funksjonssvikt og mestring i eldre år

Læringsutbytte

 

Ved fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Studenten

 • kan redegjøre for de vanligste psykiske og somatiske lidelsene som rammer eldre
 • har inngående kunnskap om miljøtiltak i demensomsorg og psykisk helsearbeid med eldre
 • har inngående kunnskap om de spesielle utfordringene knyttet til medikamentell behandling av eldre
 • har inngående kunnskap om at sykdom hos eldre kan utløses av ulike faktorer som påvirker hverandre, og fører til komplekse sykdomsbilder
 • har inngående kunnskap om mestring og mestringsstrategier

 Ferdigheter:

 • kan vurdere, og anvende ulike metoder og verktøy for utredning av geriatriske problemstillinger og psykiske lidelser hos eldre, herunder demens.
 • kan anvende kunnskap om ulike former for demens, og differensial diagnostiske tilstander i sitt arbeid med eldre
 • kan planlegge og iverksette relevante miljøtiltak rettet mot personer med demens og eldre med psykisk lidelse

 Generell kompetanse:

 • har inngående kunnskap om, og forståelse for ulike perspektiv i møte med personer med demens og deres pårørende
 • har forståelse for hvordan helsesvikt og sykdom kan oppleves av eldre 

Innhold

Fysisk helse og sykdom hos eldre

 • Akutte og kroniske sykdommer og lidelser hos eldre, herunder sansesvikt
 • Ernæring i forhold til helse og sykdom
 • Smerter og smertevurdering
 • Omsorg ved livets slutt
 • Mestring

Psykiske lidelser hos eldre, - differensialdiagnoser. 

 • Angst og depresjon
 • Kartlegging og utredning av psykiske lidelser hos eldre
 • Progredierende og kroniske sykdommer, diagnostikk og behandlingsprinsipper
 • Eldre og medikamentbruk, inkludert rusavhengighet 

Demenssykdommene, - ulike aspekter og perspektiver ved demens: 

 • Demografisk utvikling og forekomst
 • Utvikling av demenssykdommene – biologiske, psykologiske og sosiale aspekter
 • Kartlegging og utredning av demenssykdommene
 • Omsorg for personer med demens og deres pårørende
 • Prinsipper og teorier for behandling og omsorg av personer med demenssykdom med spesiell vekt på helsefremmende strategier

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesning
 • Studieoppgaver
 • Diskusjoner
 • Refleksjoner
 • Selvstudier
 • video / stream
 • Flervalgstester

 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

   To skriftlige oppgaver, individuelt eller i gruppe

   75 % tilstedeværelse på samlinger

   

        

 

 

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen over 10 dager. Besvarelsen vurderes med graderte bokstavkarkaterer fra A-F der E er laveste ståkarakter.