2021/2022

PRA3000 Veiledningskompetanse i praktiske studier

Læringsutbytte

Studenten har ved fullført emne oppnådd følgende læringsutbytte i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studente
• har kunnskap om sentrale begreper, teorier, empiri og tradisjoner innen veiledning
• har inngående kunnskap om veileders roller og funksjoner
• har inngående kunnskap om relasjon og kommunikasjon i et veiledningsperspektiv
• har inngående kunnskap om læring og læringsprosesser
• har kunnskap om relevante lover, forskrifter og gjeldende styringsdokumenter, inkludert forskrift om skikkethetsvurdering

Ferdigheter

Studenten 
• kan planlegge og gjennomføre veiledning individuelt og i grupper
• kan tilrettelegge veiledning og læringsaktiviteter i samsvar med praksisperiodens læringsutbyttebeskrivelser og arbeidskrav, og tilpasset studentens læreforutsetninger 
• kan planlegge og gjennomføre vurdering av læringsutbytter og vurderingssamtale, samt foreta løpende skikkethetsvurdering
• kan analysere og kritisk reflektere over veiledning som pedagogisk virksomhet
• kan anvende ulike veiledningsmodeller og –metoder, studentaktive læringsformer og veiledningsteknologi

Generell kompetanse

Studenten
• kan kritisk vurdere egen veilederrolle og konteksten for veiledningen 
• kan reflektere over egen atferd og kommunikasjon og begrunne egen veiledningspraksis 
• kan identifisere og analysere utfordringer og etiske dilemma i veiledning, og drøfte valg av handlingsalternativer
• kan anvende kunnskaper og ferdigheter i konflikthåndtering og vanskelige samtaler

Innhold

 • Sentrale begreper, teorier, empiri og tradisjoner innen veiledning
 • Rammer for læring og læring i praksis
 • Veiledningstradisjoner
 • Veilednings hensikt og veilederrollen
 • Ulike veiledningsmetoder
 • Kunnskapsbasert praksis
 • Informasjonskompetanse, kilde og referanseteknikk
 • Formativ og summativ vurderinger i praksis
 • Skikkethetsvurderinger
 • Veiledning i etiske dilemmaer
 • Refleksjon over egen veiledningspraksis

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Praktiske øvelser med veiledningsmetoder
 • Plenumsdiskusjoner
 • Individuelt og gruppearbeid
 • Studentoppgaver

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 1. 2 studieoppgaver
 2. Minimum 80 % deltagelse ved samlinger

Eksamen

Individuell fordypningsoppgave.
Eksamen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.