2020/2021

1MFV201 Spesifikk metode og prosjektbeskrivelse

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap om kvalitative og kvantitative metoder som er relatert til folkehelse
 • har inngående forståelse av datainnsamling og de vanligste formene for kvantitativ og kvalitative dataanalyser
 • kan begrunne og redegjøre for valg av metode
 • har kunnskap om akademisk skriving

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og formulere et eget forskningsspørsmål på bakgrunn av dette
 • kan anvende relevante forsknings- og fagutviklingsmetoder i planlegging av et selvstendig prosjekt
 • kan anvende egnede dataprogrammer i arbeidet med å behandle kvalitative og kvantitative data
 • kan samle inn, analysere og tolke kvalitative og kvantitative data fra et mindre forskningsprosjekt, og formidle resultatene ved å benytte seg av egnede presentasjonsstrategier og teknikker

Innhold

 • Akademisk skriving
  • Hvordan formulere og presentere et forskningsspørsmål på bakgrunn av litteraturen
  • Hvordan rapportere kvantitative og kvalitative resultater
 • Hvordan utarbeide og gjennomføre et forskningsprosjekt i praksis
 • Kvantitativ metode
  • Utvalgsmetoder
  • Bruk av spørreskjema og andre valide instrumenter
  • Organisering av datasett og eksplorativ datanalyse
  • Beskrivende statistikk
  • Slutningsstatistikk: et utvalgt grunnleggende statistiske tester
 • Kvalitativ metode
  • Utvalgsmetoder
  • Dokumentanalyse
  • Intervju
  • Observasjon
  • Fortolkning og avansert analyse av kvalitative data
 • Forskningsetikk
  • Drive forskning etter etiske prinsipper, inkludert hvordan søke godkjenning fra REK og NSD

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Kollokviegrupper
 • Presentasjoner
 • Oppgaveskriving     

Kurset består av tre forelesningsemner; kvantitativ og kvalitativ metode samt akademisk skriving. I tillegg vil studentene bli veiledet gjennom deres arbeid med prosjektbeskrivelsen, som også danner grunnlaget for det obligatoriske arbeidskravet som må være godkjent før eksamen kan avlegges.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Seminardeltagelse (minimum 80 %)
 • Individuell mappeinnlevering bestående av 3 oppgaver
 • Muntlig presentasjon av eget prosjekt (midlertidig prosjektbeskrivelse)
 • Aktiv deltakelse i seminaret med medstudenters presentasjoner

Eksamen

Individuell skriftlig prosjektbeskrivelse som vurderes til Bestått/Ikke bestått