2020/2021

1MFV1051 Helsekommunikasjon

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap og forståelse om læringsteorier og deres relevans for kommunikasjon om helse i ulike settinger
 • har inngående kunnskap og forståelse om teorier og modeller innen helsekommunikasjon
 • har kunnskap om nødvendigheten av å vektlegge ulike kunnskapsformer i planlegging og gjennomføring av helsekommunikasjon.

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende teorier og modeller til å fremme sentrale folkehelsespørsmål på en kritisk og reflektert måte
 • kan identifisere og analysere etiske problemstillinger innen helsekommunikasjon
 • kan kritisk vurdere teorier og modeller innen helsekommunikasjon og deres anvendbarhet for å kunne legge til rette for livsstilsendring hos enkeltindivider og ulike grupper i samfunnet

 Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende kunnskap og forståelse av teorier og modeller innen helsekommunikasjon for å legge til rette for endring
 • kan planlegge og gjennomføre helsekommunikasjon rettet mot ulike målgrupper og spesifikke folkehelseutfordringer

Innhold

 • Læring og didaktikk
 • Helseopplysning og helsekommunikasjon
 • Empowerment: bruker – og samfunnsdeltakelse og involvering
 • Health literacy
 • Markedsføring i helse
 • Kampanjer og massemedias rolle i formidling av helseinformasjon
 • Kunnskapsbasert praksis

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Kollokviegrupper
 • Presentasjoner
 • Oppgaveskriving

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Deltakelse på samlinger (minimum 80%)
 • En plenumspresentasjon basert på utkastet til en skriftlig oppgave

Eksamen

Individuelt skriftlig essay med utgangspunkt i eget litteratursøk, som vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, hvor E er laveste ståkarakter

Eksamen kan gjennomføres på norsk